View orderType of content

 
 
 
 
 
 

Language

 
 
 
 
 
 
 

Year

From:
To:

 


...Search a Keyword

 
 
event header image

Biotehniške vede / Biotechnical sciences

Področje biotehniških ved zajema različne tematike ter sega od popolnoma temeljnih raziskav do zelo aplikativnih, ki posegajo v naš vsakdan. Zdrava hrana in zdravo okolje sta predpogoj za življenje. Na trajnostni rabi naravnih virov v kmetijstvu in gozdarstvu temelji skoraj petina evropske ekonomije, zato je v aktualnih strategijah razvoja in raziskav, v programu Obzorja 2020 in Science Europe, poudarjen razvoj v podporo kmetijstvu in gozdarstvu, ohranjanju okolja in biodiverzitete ter trajni rabi okolju prijaznih obnovljivih naravnih virov. Prav tako je povdarjena pomembna povezava z industrijo preko inovacij in tehnologij, kot je biotehnologija.

Pred nami so novi izzivi sprememb okolja, obnovljivih virov energije, varne hrane in kakor bo razvidno tudi iz predstavitev, je področje Biotehniških ved v Sloveniji nanje dobro pripravljeno. Na vseh področjih raziskovalci objavljajo publikacije v uglednih mednarodnih revijah, tudi v vodilnih s posameznega področja. Na osnovi razvoja temeljnih znanj so rezultati in učinki usmerjeni v izboljšanje in razvoj produkcije in predelave zdrave hrane, vključno z zdravjem živali, v razvoj gozdarstva in na lesu temelječih gospodarskih panog, rastlinske, mikrobne, farmacevtske biotehnologije ter ljudem in naravi prijaznega razvoja okolja in trajne rabe naravnih virov. Značilna je tudi strokovna dejavnost raziskovalcev in tesna povezanost z uporabniki, ki se kaže s številnimi prenosi znanja ter strokovno podporo pristojnim ministrstvom. Raziskave so izrazito interdisciplinarne in omogočajo niz socialnih in okoljskih učinkov, kakor prenos pridobljenih rezultatov v druga področja, kakor je npr. medicina. Povezovanje z industrijo je v nekaterih segmentih zelo intenzivno, tako z večjimi kakor manjšimi tehnološkimi podjetji.


Biotechnical sciences cover different topic and are ranging from completely basic to highly applied research, which affects our daily lives. Healthy food and a healthy environment are a prerequisite for life. The sustainable use of natural resources in agriculture and forestry is a base for almost one-fifth of the European economy. Therefore, the support of agriculture and forestry, environmental conservation, sustainable use of biodiversity and eco-friendly renewable natural resources are highlighted in the current development strategies and research like Horizon 2020 and Science Europe. It also emphasizes an important link with the industry through innovation and technology, such as biotechnology.

We are facing new challenges of a changing environment, renewable energy, food safety and as will be evident from the presentations, the biotechnical sciences in Slovenia are well prepared. In all areas of biotechnical sciences researcher are publishing in reputable international journal, as well as in the leading journals of the individual fields. Based on the development of basic expertise the results and effects are oriented to the improvement and development of production and processing of healthy food, including animal health, the development of forestry and wood-based industries, plant, microbial, pharmaceutical biotechnology, people and nature friendly environment and sustainable use of natural resources. Biotechnical sciences are also characterized by the professional activity of researchers and connection to users, as indicated by a number of knowledge transfer and professional support to relevant ministries. Research is highly interdisciplinary and provides a set of social and environmental impacts, such as the transfer of obtained results in other areas, for example Medicine. In some segments connection with industry is very intense, considering larger and smaller technology companies.

Categories

Uvodni nagovor

Gozdarstvo, lesarstvo in papirništvo

Živalska produkcija in predelava

Biotehnologija

Urejanje krajine

Veterina

Rastlinska produkcija in predelava

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: