View orderType of content

 
 
 
 
 
 

Language

 
 
 
 
 
 
 

Year

From:
To:

 


...Search a Keyword

 
 
event header image

Medicinske vede / Medical sciences

Raziskave, tako temeljne kot uporabne, ki jih izvajajo raziskovalne inštitucije na področju medicine (delno pa tudi tiste iz naravoslovnih in drugih področij znanosti, ki so tematsko povezane z medicino), so že dolga leta povsem vklopljene v mednarodne znanstvene tokove, tako po tematiki kot po sodelujočih raziskovalcih, objavljanju in citiranju rezultatov, prisotnosti na pomembnih mednarodnih kongresih in, vsaj v določeni meri, po opremljenosti institucij. Področje je v dolgoletnem vzponu aktivnosti, produktivnosti in kvalitete dosežkov. Velik zagon raziskovalnemu delu na področju medicine je pomenila uvedba mladih raziskovalcev v sistem znanstvenega dela pri nas, saj je v preteklih letih ta oblika vstopanja v znanost pomenila tudi pomembno vstopnico v zaposlitev mladih zdravnikov na naših najpomembnejših zdravstvenih ustanovah.

Kot najboljše dosežke znanosti na področju medicine smo v skladu z metodologijo ARRS šteli tiste raziskave, katerih rezultati so bili objavljeni v tistih vrhunskih indeksiranih znanstveno-strokovnih revijah, ki med vsemi revijami določenega ožjega znanstvenega področja izkazujejo največji dejavnik vpliva. Prevladujejo objave uporabnih medicinskih raziskav, povezanih s klinično prakso. Med njimi naj omenimo odkrivanje in preizkušanje novih laboratorijskih in diagnostičnih metod, študije uvajanja in preizkušanja novih zdravil, multicentrične študije vzrokov in nevarnostnih dejavnikov bolezni, izdelavo mednarodnih smernic za zdravljenje. Pomembno področje dela v medicinskih znanostih pa so tudi temeljne raziskave. Pogosto gre pri raziskavah, ki smo jih spoznali kot največje dosežke v letu 2011, za skupne raziskave naših in tujih raziskovalcev, kar kaže na pomembno vpetost našega raziskovalnega dela v mednarodne raziskave in velik prispevek te vpetosti h kvaliteti našega raziskovanja.


Both basic and applied research conducted by research institutions in the field of medicine (and, in part, also in the field of natural science and other sciences related to medicine) have long been integrated into international scientific milieu, in terms of their scientific subjects as well as the participating researchers, publications and result quotations, participation in important international congresses and the equipment of institutions (at least to some extent). The activities, performance and quality of accomplishments in this field have been increasing for a number of years. Research work in the field of medicine has been boosted by the introduction of young researchers into our system of scientific work. In the last years, this form of entering scientific work has represented an important step in employment of young doctors in our most important health institutions.

In compliance with the ARRS methodology, the best scientific achievements in the field of medicine were those research works, the results of which have been published in top indexed journals with the highest impact factors in their categories. Scientific publications in applied medical research related to clinical practice are prevalent, whereby the discovery and testing of new laboratory and diagnostic methods should be emphasized, together with the studies of the introduction and testing of new medicines, multicentre studies of causes and risk factors of diseases, and preparation of international guidelines for their treatment. However, basic research is also an important part of work in medical science. Often, research projects that were considered as the greatest accomplishments in 2011 were a joint work of our researchers and researchers from abroad, exhibiting integration of our research work in the international context and the important contribution of this integration to the quality of our research.

Categories

Uvodni nagovor

Mikrobiologija in imunologija

Stomatologija

Nevrobiologija

Onkologija

Srce in ožilje

Javno zdravje

Psihiatrija

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: