View orderType of content

 
 
 
 
 
 

Language

 
 
 
 
 
 
 

Year

From:
To:

 


...Search a Keyword

 
 
event header image

Družboslovne vede / Social sciences

V okviru predstavitev Izjemnih dosežkov slovenskih znanstvenikov za leto 2011 so bili v četrtek, 13. decembra 2012 v Veliki dvorani Slovenske akademije znanosti in umetnosti predstavljeni tudi nekateri dosežki na področju družboslovja. Predstavljeni izbor dosežkov je bil narejen na temelju zaključnih in letnih poročil raziskovalnih projektov ter programov za leto 2011.

Na predstavitvi so bila zastopana naslednja področja družboslovja: informacijska znanost in bibliotekarstvo, psihologija, sociologija, narodno vprašanje, šport, ekonomija, politične vede, pravo, kriminologija in socialno delo, arhitektura in oblikovanje ter upravne in organizacijske vede.

Predstavljeni dosežki so poleg raznolikosti raziskovalnih interesov pokazali tudi različne metodološke pristope, pa tudi različne kakovostne standarde posameznih področij. Predstavitev je poleg samih dosežkov pokazala tudi potrebo po interdisciplinarnem pristopu, ki je se v nekaj primerih pokazal kot bistveni pogoj za dosego kakovostnih znanstvenih rezultatov. Družboslovje in naravoslovje se pri številnih raziskovalnih temah prepletata in vzajemno dopolnjujeta ter s tem zagotavljata novo kakovost in hkrati širita uporabnost doseženih rezultatov.

Predstavljeni rezultati s področja družboslovja so hkrati pokazali pomen družboslovnega raziskovanja za razvoj družbe. Brez odgovorov na temeljne družbene dileme, brez raziskovanja človekove duševnosti, iskanja odgovorov na številna vprašanja s področja izobraževanja, gospodarstva, pravnega urejanja družbe, pa tudi brez temeljnega razmisleka o vrednotah in njihovem udejanjanju si je težko predstavljati napredek družbe in njen nemoten razvoj. In čeprav se skuša v času finančne krize pozornost obrniti predvsem v zagotavljanje raziskovalnih rezultatov, ki bodo neposredno uporabni v materialni sferi, si je brez temeljnih družboslovnih spoznanj težko predstavljati nemoten razvoj družbe in mirno sožitje v njej. Predstavitev izjemnih dosežkov slovenskih znanstvenikov za leto 2011 je v veliki meri potrdila to trditev.


On 13 December 2012, the Grand Hall of the Slovenian Academy of Sciences and Arts hosted a presentation of 'Significant achievements of Slovenian scientists in 2011', whereby some of the achievements in the field of social sciences were presented. The achievements were selected on the basis of final and annual reports of research projects and programmes in 2011.

The following fields of social sciences were presented: information and library science, psychology, sociology, the national issue, sports, economy, political science, law, criminology and social work, architecture and design, and administrative and organizational science.

In addition to exhibiting the diversity of research interests, the accomplishments also showed different methodological approaches and different quality standards of individual fields. The presentation of achievements demonstrated the achievements themselves, as well as the need for an interdisciplinary approach that proved as a fundamental prerequisite for achieving high quality scientific results. There are many research areas where social and natural sciences overlap and complement each other, enabling higher quality and broadening the applicability of obtained results.

The presented results in social sciences emphasized the importance of social sciences research for the development of society. Without answers to fundamental social dilemmas, without the research of human psyche, without the search for answers to numerous questions relating to education, economy and legal regulation of society, and without deep contemplation of our values and their implementation, the progress of society and its unhindered development are almost impossible to imagine. Although in these times of financial crisis, much attention is focused on research results that can be applied in the material sphere, the unhindered progress of society and peaceful co-existence in it are very difficult to imagine without answers to fundamental sociological questions. The presentation of significant achievements of Slovenian scientists in 2011 confirmed this thesis to a large extent.

Categories

Uvodni nagovor

Sociologija

Informacijska znanost in bibliotekarstvo

Narodno vprašanje

Šport

Ekonomija

Politične vede

Kriminologija in socialno delo

Pravo

Vzgoja in izobraževanje

Upravne in organizacijske vede

Psihologija

Arhitektura in oblikovanje

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: