Besedni red v slovenščini

author: Simona Kranjc, Oddelek za slovenistiko, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani
published: July 31, 2020,   recorded: July 2020,   views: 93
Categories

See Also:

Download slides icon Download slides: ssjlk2020_kranjc_besedni_red_01.pcf.pdf.pdf (218.0 KB)


Help icon Streaming Video Help

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Besednoredna organiziranost se kaže kot eno izmed najpomembnejših poglavij v analizi diskurza, je pa to tudi eno od osrednjih vsebinskih področij skladnje. Gre za poglavje, ki v slovenskem jezikoslovju še vedno ni pogosto predmet obravnave. Vedno znova pa se kaže kot zanimivo tudi pri pouku slovenščine kot drugega in tujega jezika, saj se morajo učeči se nekega jezika besednorednih pravil naučiti. Za razliko od njih rojeni govorci ta pravila usvajajo večinoma nezavedno skozi besedila. Kljub še vedno razmeroma redkim razpravam o besednem redu pa sta v sodobnem slovenističnem jezikoslovju sicer živi misel o njegovi pomembnosti za oblikovanje diskurza in zavest o tem, da ga ni mogoče obravnavati zgolj na površini, kot se kaže v razporeditvi besed v stavkih, marveč zahteva precej drugačno, globinsko razumevanje in interpretiranje jezika na ravni besedila. Poleg tega pa je pri obravnavanju treba ves čas imeti v mislih tudi kontekst v širšem pomenu besede, torej ne le sobesedilo, ampak tudi okoliščine, v katerih je to besedilo nastalo, predvsem tvorca besedila. Od njega je namreč odvisno, katero informacijo bo videl kot pomembnejšo in jo bo zato postavil na konec oz. v remo in katera bo z njegovega stališča manj pomembna in ji bo zato namenjeno mesto v temi, to je na začetku.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: