Ljubezen na leksikografski pogled

author: Boris Kern
published: Aug. 2, 2017,   recorded: July 2017,   views: 820
Categories

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

V prispevku bo prikazana slovarska obravnava leksema ljubezen in nekaterih drugih pomensko in tvorbeno povezanih leksemov. Najprej bo prikazana besedotvorna in pomenotvorna produktivnost glagola ljubiti, in sicer bo za to uporabljena metodologija stopenjskega besedotvorja, posebna pozornost pri tem pa bo namenjena tudi povednosti najpogosteje rabljenih zloženk in afiksoidnih tvorjenk. V nadaljevanju bodo (a) primerjalno analizirani slovarski prikazi leksema ljubezen v obeh izdajah Slovarja slovenskega knjižnega jezika (SSKJ) in nekaterih tujih slovarjih (hrvaškem, češkem, poljskem, ruskem, angleškem, nemškem), (b) predstavljeno bo razmerje med zvezo imeti rad in ljubiti, (c) opisane bodo razlike, ki so jih doživele slovarske obravnave iz tega pomenskega polja v drugi izdaji SSKJ glede na prvo izdajo, in sicer kot posledica družbenih sprememb, ter (č) predlagane bodo izboljšave slovarskih gesel v prihodnjih slovarjih.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: