Zaljubljeni do ušes in še čez: Eros v slovenski frazeologiji

author: Nataša Jakop, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU)
published: Aug. 2, 2017,   recorded: July 2017,   views: 829
Categories

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Frazem (biti) zaljubljen do ušes v pomenu ‛(biti) zelo zaljubljen’ je vzorčni primer ljubezenskega frazema, tj. frazema, ki izraža čustvo ljubezni. Njegova zgradba je ustaljena, frazeološki pomen prozoren oz. delno motiviran z ekspresivnimi konotativnimi sestavinami. Rabo tega frazema najdemo zlasti v publicističnih besedilih (v revijah in časopisih). V prispevku na osnovi slovarskega in korpusnega gradiva raziščemo, kako je čustvo ljubezni izraženo v večbesednih ustaljenih jezikovnih enotah slovenskega jezika. Z analizo jezikovnega gradiva ugotovimo, da slovenski ljubezenski frazemi pogosto evfemistično izražajo tip čutne oz. telesne ljubezni, tj. erosa.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: