Simulacija toka tekočine in prenosa toplote z metodo končnih razlik

author: Marjan Šterk, XLAB Research
published: Feb. 25, 2007,   recorded: October 2003,   views: 4552
Categories

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Na seminarju bom prikazal pomen simulacij toka tekočine in prenosa toplote v medicini. Podal bom fizikalno ozadje in parcialne diferencialne enačbe, ki opisujejo dogajanje -- difuzijsko, Navier-Stokesovo in kontinuitetno enačbo. Na kratko bom predstavil znane numerične metode, ki so na voljo za reševanje -- metodi končnih razlik in končnih elementov za prostorsko diskretizacijo ter eksplicitne in implicitne sheme integracijo v času. Povedal bom, zakaj in kako smo na našem primeru uporabili metodo končnih razlik z eksplicitno časovno integracijo. Posebej bom izpostavil izračun popravka tlaka v vsakem časovnem koraku, ki se prevede na reševanje sistema linearnih enačb in je numerično najzahtevnejši del. Za ta del izračuna bom opisal uporabo metode konjugiranega gradienta s predpogojevanjem in metode multigrid ter ju primerjal s preprostejšima Gauss-Seidlovo in metodo SOR. Za večino metod bom opisal tudi, kako jih lahko paraleliziramo. Poleg primerjave hitrosti omenjenih metod in pohitritev na vzporednem računalniku bom pokazal tudi vsebinske rezultate - nekaj umetnih testnih primerov in simulacijo ohlajanja srca med odprto operacijo.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: