Event: Academic Organisations » Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS » PRO(MO)GRAM - predstavitveni filmi raziskovalnih programov / promotional videos of research programs PRO(MO)GRAM - predstavitveni filmi raziskovalnih programov / promotional videos of research programs

View orderType of content

 
 
 
 
 
 

Language

 
 
 
 
 
 
 

Year

From:
To:

 


...Search a Keyword

 
 
event header image

PRO(MO)GRAM   

PRO(MO)GRAM - predstavitveni filmi raziskovalnih programov / promotional videos of research programs

produced by: S.TV.A.d.o.o.

Raziskovalni programi predstavljajo zaokroženo področje raziskovalnega dela, za katerega je pričakovati, da bo v svetu aktualno deset let ali več, in ki je hkrati toliko pomembno za Slovenijo, da obstaja državni interes, da programska skupina na tem področju dolgoročno raziskuje.

Raziskovalne programe izvajajo programske skupine v javnih raziskovalnih zavodih, na univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih ter na podlagi koncesije programske skupine, organizirane pri pravnih osebah zasebnega ali javnega prava. Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije s sredstvi državnega proračuna financira javno službo na področju raziskovalne dejavnosti, ki jo v obliki raziskovalnih programov opravljajo programske skupine.

Programsko skupino sestavljajo vodja programske skupine, najmanj trije raziskovalci z doktoratom znanosti ter strokovni in tehnični sodelavci iz ene ali več raziskovalnih organizacij. Člani programske skupine so lahko vključeni v en raziskovalni program. Raziskovalci morajo imeti doktorat znanosti, izkazane raziskovalne ali razvojne rezultate v zadnjih petih letih in nazive v skladu z obstoječimi predpisi. V programski skupini lahko sodelujejo mladi raziskovalci.

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije je v okviru promocije znanstvenoraziskovalne dejavnosti v letu 2011 začela akcijo PRO(MO)GRAM, ki je namenjena promociji raziskovalnega dela programskih skupin, ki izvajajo šest-letne raziskovalne programe. Pripravili smo prvi sklop, 16 predstavitvenih filmov, v katerih vodje raziskovalnih programov v slovenskem in angleškem jeziku predstavijo delo v okviru raziskovalnega programa in dosežke programske skupine.

Raziskovalni programi, predstavljeni v prvem sklopu akcije PRO(MO)GRAM, obsegajo zanimiva področja raziskovanja od robotike in potresnega inženirstva do aktualnih družboslovnih in humanističnih raziskav.

V letu 2012 smo v okviru druge serije akcije PRO(MO)GRAM skupaj z programskimi skupinami pripravili novih 16 predstavitvenih filmov, ki predstavljajo raziskovalno delo na raznovrstnih področjih od kriminologije, raziskovanja krasa in geografije Slovenije, do računalniškega vida, magnetne resonance, elektronske keramike, polimernih materialov in sistemskih avtoimunih bolezni.


Research programs represent an area of research, which is expected to be of relevance in the world for a timeframe of ten years or more. At the same time it has to be also important for Slovenia so that there is national interest that the program group in this area explores it in the long term.

Research programs are carried out by program teams in public research institutions, universities and independent higher education institutions and on the basis of concession program groups, organized by legal private or public entities. The Slovenian Research Agency with government budget funds the public service in the field of research activities which are carried out by program groups in the form of research programs.

The program group consists of the program leader, at least three researchers with doctorate degree and professional and technical staff from one or more research organizations. Program team members may be associated in just one research program. Researchers must have a Ph.D., demonstrate research or development results in the last five years and titles in accordance with existing regulations. Young researchers can also be working in the group.

The Slovenian Research Agency in 2011 launched for the promotion of scientific research activities the campaign PRO(MO)GRAM, which main goal is to promote research program groups that carry out six-year research programs. We have prepared the first 16 demonstrations where the heads of research programs in Slovenian and English present the work within the research program and the accomplishments of their program group.

Research programs are presented in the first part of the campaign PRO(MO)GRAM and encompass an interesting exploration of topics from robotics and earthquake engineering to current social science and humanities research.

The 2012 brings the second batch of demonstrations that were prepared in co-operation with excellent programme groups. These encompass various fields of research that strech from criminology, geography of Slovenia and karst research to fields of computer vision, magnetic resonance, electronic ceramics, polymeric materials and systemic autoimmune diseases.

Categories

2013

2778 views, 04:06  
flagHortikulturaHortikultura
Franci Štampar Franci Štampar
votesvotesvotesvotesvotes 4068 views, 10:08  
flagAvtomatika, robotika in biokibernetikaAvtomatika, robotika in biokibernetika
Igor B. Mekjavić, Jadran Lenarčič, et al. Igor B. Mekjavić, Jadran Lenarčič, Leon Žlajpah, Jan Babič, Aleš Ude, Bojan Nemec
votesvotesvotesvotesvotes [syn]  112268 views, 09:25  
flagAutomatics, robotics and biocyberneticsAutomatics, robotics and biocybernetics
Igor B. Mekjavić, Jadran Lenarčič, et al. Igor B. Mekjavić, Jadran Lenarčič, Leon Žlajpah, Jan Babič, Aleš Ude, Bojan Nemec
comments3 comments 
2999 views, 02:48  
flagReaktorska tehnikaReaktorska tehnika
Leon Cizelj, Ivo Kljenak, et al. Leon Cizelj, Ivo Kljenak, Iztok Tiselj, Matjaž Leskovar, Oriol Costa Garrido, Raphael Connes, Zhengxiang Chen
2941 views, 05:37  
flagFizika mehkih snovi, površin in nanostrukturFizika mehkih snovi, površin in nanostruktur
Slobodan Žumer, Igor Muševič, et al. Slobodan Žumer, Igor Muševič, Miha Ravnik, Maja Remškar
[syn]  3626 views, 05:59  
flagPhysics of soft matter, surfaces, and nanostructuresPhysics of soft matter, surfaces, and nanostructures
Slobodan Žumer, Igor Muševič, et al. Slobodan Žumer, Igor Muševič, Maja Remškar, Miha Ravnik

2012

5249 views, 03:24  
flagInteligentni polimerni materiali in tehnologijeInteligentni polimerni materiali in tehnologije
Andreja Popit, Marko Bek, et al. Andreja Popit, Marko Bek, Alexandra Aulova, Joamin Gonzalez Gurtierrez, Igor Emri
[syn]  5768 views, 03:16  
flagIntelligent Polymer Materials and TechnologyIntelligent Polymer Materials and Technology
Andreja Popit, Marko Bek, et al. Andreja Popit, Marko Bek, Alexandra Aulova, Joamin Gonzalez Gurtierrez, Igor Emri

2011

2739 views, 03:24  
flagTekstilna kemijaTekstilna kemija
Alenka Majcen Le Marechal Alenka Majcen Le Marechal
[syn]  3932 views, 03:30  
flagTextile ChemistryTextile Chemistry
Alenka Majcen Le Marechal Alenka Majcen Le Marechal
comments1 comment 

Reviews and comments:

Comment1 femdom geschichten, January 20, 2021 at 10:55 a.m.:

Besuchen Sie unser Portal mit Femdom Geschichten: http://femdomgeschichten.de/ ! Spannende Geschichten, die lange in Erinnerung bleiben werden.

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: