Razvoj in ovrednotenje novih terapij za zdravljenje malignih tumorjev

author: Gregor Serša, Onkološki inštitut Ljubljana
produced by: S.TV.A.d.o.o.
published: Sept. 23, 2011,   recorded: September 2011,   views: 3071
Categories

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Priča smo hitremu razvoju zdravljenja raka. V zadnjem desetletju se je akumuliralo veliko bazičnega znanja o nastanku in razvoju rakave celice, o načinih, kako si ustvarijo rakave celice v organizmu sebi primerno okolje, in kakšne so povezave med tumorjem in gostiteljem. To bazično znanje o biologiji rakave celice nam daje osnove za zdravljenje malignih bolezni. Brez poznavanja specifičnih lastnosti rakavih celic, tudi ni možno načrtovati novih zdravljenj, saj vsako zdravljenje temelji na subtilnih razlikah med normalnimi in rakavimi celicami.
Za uvajanje novih zdravljenj v vsakdanjo prakso je potreben hiter pretok znanja iz bazičnih znanosti v klinično testiranje. Pred kliničnim testiranjem pa je potrebno razviti in ovrednotiti nova zdravljenja v eksperimentalni onkologiji, ki na različnih tumorskih modelih, to je in vitro na celicah in in vivo na poskusnih živalih, razvija nova zdravljenja, pri tem ugotavlja mehanizme delovanja, preverja njihovo učinkovitost, izboljšuje načine uporabe in preverja, ali so ta zdravljenja primerna za zdravljenje bolnikov z rakom.
Raziskovalni program lahko razdelimo na nekaj dejavnosti. Z uporabo elektroporacije lahko vnašamo kemoterapevtike ali golo DNA v tumorske celice in vitro in in vivo. V prvem primeru govorimo o elektrokemoterapiji v drugem o elektrogenski terapiji. Namen tega dela programa je uvesti elektrokemoterapijo v standardno zdravljenje bolnikov s kožnimi tumorji, elektrogensko terapijo pa nadalje optimizirati in jo tudi pripeljati do prvih kliničnih testiranj. Učinkovitost obsevalnega zdravljenja je možno povečati z radiosenzibilizirajočimi kemoterapevtiki ali gensko terapijo. Zato je namen tega dela programa poiskati nekatere aplikacije elektrokemoterapije in elektrogenske terapije v kombinaciji z obsevalnim zdravljenjem. Poleg tega bomo uvajali v obsevalno zdravljenje nove tehnike obsevalnega zdravljenja, kot sta trodimenzionalna konformalna radioterapija, in intenzitetno modulirana radioterapija (IMRT), kot tudi stereotaktično radiokirurgijo. Skušali bomo ugotoviti učinkovitost novih pristopov s fizikalnega in biološkega vidika. Spremljanje fizioloških parametrov tumorja je zelo pomembno za napoved učinkovitosti zdravljenja, kot tudi za spremljanje odgovora na zdravljenje. Zato bomo uporabili različne tehnike meritev pretoka krvi in oksigeniranosti tumorjev po standardnih zdravljenjih, kot tudi zdravljenjih, ki se šele uvajajo. Nadalje, z imunohistokemičnimi metodami bomo preučevali mehanizme delovanja COX-2 v malignih celicah in ovrednotili možnosti zdravljenja s specifičnimi zaviralci COX-2.
Raziskovalni program je zastavljen kompleksno, povezuje različna področja dela, kar omogoča hitrejši pretok znanja iz predkliničnih raziskav v klinično prakso.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: