Potresno inženirstvo

author: Peter Fajfar, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Univerza v Ljubljani
produced by: S.TV.A.d.o.o.
published: Sept. 23, 2011,   recorded: September 2011,   views: 2936
Categories

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Slovenija leži v aktivnem sredozemskem seizmičnem področju, kjer pogosto prihaja do močnih potresov. Potresi naenkrat povzročijo veliko človeških žrtev in ogromne materialne izgube. Njihove posledice je mogoče preprečiti ali bistveno omiliti le z gradnjo potresno odpornih objektov. Raziskave na področju potresnega inženirstva v naslednjem obdobju bodo posvečene predvsem problemom, ki v svetovnem merilu še niso ustrezno rešeni in ki so istočasno zelo pomembni tudi za uporabo pri nas: razvoj metod za projektiranje konstrukcij z upoštevanjem kontroliranega potresnega odziva, razvoj metod za oceno potresne odpornosti obstoječih objektov, nelinearna analiza konstrukcij, študij obnašanja in utrjevanja obstoječih objektov, vključno s kulturno-zgodovinskimi spomeniki. Delo bo usmerjeno tudi v analizo in zagotavljane potresne odpornosti značilnih armiranobetonskih konstrukcijskih sistemov, ki prevladujejo v Sloveniji (montažne industrijske hale, stavbe z razmeroma tankimi stenami, okviri s polnili in viadukti s škatlastimi stebri). Čeprav zanimivi tudi za številne druge države, so našteti sistemi v svetovnem merilu razmeroma slabo raziskani, kar se odraža tudi v pomanjkljivih postopkih projektiranja in predpisih. Ukvarjali se bomo tudi s potresno odpornostjo lesenih montažnih hiš in okvirov iz mikroarmiranega betona. Kot posebna tehnologija potresne zaščite in še zlasti utrditve obstoječih objektov bo obravnavana potresna izolacija. Poleg tradicionalne pasivne izolacije bo poseben poudarek na razvoju in aplikaciji semi-aktivne izolacije z magnetno-kontroliranimi elastomeri. Raziskave povezane z razvojem novih metod popravila in utrditve armiranobetonskih, zidanih in lesenih konstrukcij z umetnimi kompoziti so namenjene predvsem študiju mehanizmov odziva saniranih konstrukcij na izredne obremenitve in računskemu modeliranju teh odzivov. Na področju varovanja kulturne dediščine razvijamo tako imenovani integralni pristop k ohranjanju stavbne dediščine, kjer povezujemo konstrukcijske ukrepe z ukrepi za izboljšanje mikroklimatskih pogojev v prostorih kulturne dediščine in upočasnitvi procesov propadanja stavbnega tkiva. Glede na načrtovan porast stanovanjske gradnje bomo sodelovali pri razvoju meril tehnične kakovosti stanovanjskih stavb in trajnostne gradnje.

Laboratorijske in terenske preiskave materialov in konstrukcij so osnova za razvoj, vrednotenje in potrditev računskih modelov materialov in konstrukcij, kar še posebej velja na področju potresnega inženirstva. Na področju raziskav materialov so v ospredju modificirani (samozgoščevalni) betoni in malte ter kompoziti sestavljeni iz umetnih mas. Raziskave malt so usmerjene k ponovnem obvladovanju tehnik sestavljanja in vgradnje tradicionalnih apnenih malt, ki so nepogrešljiv material za prenovo stavbne dediščine. Poznavanje lastnosti kompozitov iz umetnih mas je nujno za načrtovanje in izvedbo novih kompozitnih konstrukcijskih sistemov in za popravilo in utrditev obstoječih konstrukcij zgrajenih iz tradicionalnih materialov. Pri preskušanju konstrukcij smo vključeni v več mednarodnih projektov, kjer sodelujemo pri pseudo-dinamičnih testih konstrukcij v merilu 1:1 v laboratoriju EU ELSA in pri preskusih na potresnih mizah velikih evropskih laboratorijev. V laboratoriju FGG načrtujemo teste v zvezi z reševanjem problemov modeliranja odziva spojev med elementi lesenih montažnih konstrukcij in sidranja objektov v temeljno konstrukcijo in problemov priključitvijo konstrukcijskih elementov iz umetnih kompozitov (na pr. “sandwich” konstrukcije) na elemente iz sorodnih materialov in na elemente zgrajene iz tradicionalnih materialov.

Cilj raziskav je pridobiti nova znanja, ki bodo prispevala k večji potresni odpornosti gradbenih objektov in njihove opreme, jih posredovati projektantom in drugim udeležencem v procesu graditve objektov ter s tem prispevati k zmanjšanju števila žrtev in materialne škode ter k zaščiti kulturne dediščine v bodočih potresih.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: