Polimeri in polimerni materiali s posebnimi lastnostmi

author: Ema Žagar, Laboratorij za polimerno kemijo in tehnologijo, Kemijski inštitut Ljubljana
produced by: S.TV.A.d.o.o.
published: Sept. 6, 2012,   recorded: April 2012,   views: 3936
Categories

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Razvoj polimerov in polimernih materialov s posebnimi lastnostmi, ki jih raziskujemo v okviru programa, sledi ciljem specifičnih namenov uporabe v modernih tehnologijah. Ti materiali imajo velik aplikativni pomen in so dolgoročno pomembni za številne razvojne cilje Slovenije.

Cilj programa so raziskave in priprava novih funcionalnih polimerov in polimernih materialov s posebnimi lastnostmi. Program ima dva sklopa: funcionalni polimeri za trajnostno uporabo in biomedicinske aplikacije ter nanostrukturni polimerni materiali in nanokompoziti. Raziskave celovito obsegajo sintezo, modifikacijo, karakterizacijo in analizo polimerov in polimernih materialov z vidika načrtovane uporabe. Programska skupina z razvejenimi povezavami in kontakti v tujini močno prispeva k mednarodni prepoznavnosti Slovenije na področju polimerov. Trenutno smo vključeni v 4 evropske, 2 COST in 7 ARRS projektov, sodelujemo pa tudi z industrijskimi partnerji. Pa poglejmo posamezne vrste polimerov, ki jih raziskujemo.

Biorazgradljivi polimeri za področje uporabe v medicini in farmaciji morajo imeti dobro definirano sestavo in strukturo ter nizko disperznost molskih mas. Sintetiziramo linearne, zvezdaste homo- in blokkopolimere naravnih aminokislin in drugih monomernih enot, kot kandidate za nosilce zdravilnih učinkovin v dostavnih sistemih. Dendritski polimeri, z definirano in kontrolirano strukturo in molsko maso ter velikim številom funkcionalnih skupin, omogočajo veliko svobodo v modifikaciji in tako izdelavo polimerov za zelo raznolike končne uporabe. Naše raziskave so usmerjene v sintezo dendronov in iz njih izpeljanih raznih vrst dendritskih polimerov za uporabo v dostavnih sistemih.

V skladu z iskanjem možnosti nadomeščanja fosilnih virov z obnovljivimi viri, ki ne posegajo v vire hrane, izvajamo raziskave uporabe lesne biomase za sintezo novih polimernih materialov. Iz utekočinjenih lignoceluloznih materialov smo izpeljali sintezo poliestrov, poliuretanskih pen in lepil na osnovi melaminsko-sečninsko-formaldehidnih polimerov za izdelavo ivernih plošč. Le-te se odlikujejo po zmanjšani emisiji formaldehida, kar neposredno vpliva na izboljšano kakovost našega bivanja. . Nanokompoziti se uporabljajo na področjih, kot so elektronika, kemijski izvori energije, solarna tehnika, kataliza in konstrukcijski materiali. Delo smo osredotočili na pripravo nanodelcev cinkovega oksida in transparentnih polimernih nanokompozitov s polimetilmetakrilatom z visoko UV absorpcijo. Raziskujemo tudi nanokompozite polimetilemetakrilata in nenasičenega poliestra z montmorilonitom, ki smo ga modificirali z ionskimi polimeri.

Raziskave uporabe ionskih tekočin in mikrovalov, kot alternativnih medijev in alternativnih virov energije, sodijo v področje zmanjševanja okoljskih obremenitev pri proizvodnji polimerov v primerjavi z njihovimi klasičnimi postopki sinteze.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: