Stanje izobraževanja računalništva in informatike v Sloveniji

author: Radovan Krajnc, Zavod Republike Slovenije za šolstvo
published: Jan. 18, 2018,   recorded: December 2017,   views: 860
Categories

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Računalniške vsebine niso vključene v obvezen del predmetnika v osnovni šoli. Učenci lahko računalniške vsebine spoznavajo pri izbirnih predmetih računalništva. V šolskem letu 2016‒17 si je te vsebine izbralo približno 17 % učencev v 2. VIO. Edini obvezni predmet (Informatika) z delno računalniškimi vsebinami je v 1. letniku splošnih in klasičnih gimnazij ter v drugem letniku strokovnih gimnazij. V učne načrte osnovnih šol in gimnazij je sicer vključeno razvijanje digitalnih kompetenc in smiselne rabe IKT, vendar se te spretnosti nikjer ne preverjajo. Novejša spoznanja strokovne javnosti kažejo, da bi za uspešno vključevanje v informacijsko družbo učenci morali razvijati digitalne kompetence in hkrati spoznavati tudi računalniške vsebine. Na tem področju Slovenija žal zaostaja.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: