Izcedne vode iz odlagališč odpadkov in kositer

author: Radmila Milačič, Odsek za znanosti o okolju, Institut "Jožef Stefan"
published: Jan. 18, 2016,   recorded: December 2015,   views: 1164
Categories

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Kositer (Sn) je element, katerega anorganske kemijske spojine so nestrupene, medtem ko so nekatere njegove organske spojine (organokositrovih spojine, OKS) za živa bitja strupene. Sn ima 10 stabilnih izotopov, kar pomeni, da imajo njegovi atomi različno število nevtronov v jedru in s tem različne mase. Če Sn spojine obogatimo na masi enega ali več Sn izotopov, lahko ob uporabi ustreznih analiznih postopkov, obogatene izotope Sn uporabimo kot sledilce pretvorb Sn spojin v okolju. Obogatene izotope anorganskih oblik Sn: 117SnCl2 in 117SnCl4 in njegovih organskih butilnih spojin: 117Bu3Sn+ in 119Bu2Sn2+ smo uporabili pri študiju pretvorb OKS v izcednih vodah iz odlagališč odpadkov. Biotske pretvorbe, ki potekajo z mikroorganizmi smo od abiotskih procesov ločili tako, da smo del vzorca izcedne vode sterilizirali in rezultate primerjali z nesterilnimi vzorci. Izkazalo se je, da poteka razgradnja Bu3Sn+ z mikroorganizmi, Bu2Sn2+ pa z abiotskimi pretvorbami. Z obogatenimi izotopi 117SnCl2 in 117SnCl4 smo dokazali, da poteka metilacija Sn spojin v izcednih vodah z mikroorganizmi. Različni mikroorganizmi lahko torej spreminjajo strupene butilkositrove zvrsti v manj strupene, lahko pa iz nestrupenih spojin anorganskega Sn, pretvarajo Sn v strupene metilkositrove zvrsti. Pred izpustom v okolje je potrebno izcedne vode iz deponij očistiti, za kar na naših odlagališčih odpadkov ustrezno skrbijo.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: