Za boljšo javno upravo: Odprava administrativnih ovir in prenova procesov

author: Marin Silič, Ministry of Public Administration, Government of the Republic of Slovenia
published: Feb. 25, 2007,   recorded: November 2006,   views: 2942

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Na področju priprave in sprejema predpisov je Vlada Republike Slovenije naredila vrsto konkretnih korakov za izboljšanje stanja. V ta namen je v letu 2005 sprejela Metodologijo za izpolnjevanje in spremljanje Izjave o odpravi administrativnih ovir in sodelovanju zainteresirane javnosti, začela postopek za spremembo poslovnika Vlade, sprejela program usposabljanja javnih uslužbencev za delo v zvezi z omenjeno metodologijo in spremljanje stanja oziroma priprave ocene učinkov predpisov. Hkrati je sprejela tudi normativni Program ukrepov za odpravo administrativnih ovir z zavezo vsem nosilcem, da program upoštevajo pri pripravi normativnih in drugih splošnih aktov v letih 2006, 2007 in 2008.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: