Maja Ravnikar
homepage:http://www.nib.si/o-institutu/telefonski-imenik?view=details&id=107
search externally:   Google Scholar,   Springer,   CiteSeer,   Microsoft Academic Search,   Scirus ,   DBlife

Description

Slovensko:
IZOBRAZBA: Maja Ravnikar je doktorirala leta 1991 na Oddelku za biologijo, Biotehniške fakultete, Univerze v Ljubljani, ki ji je tudi podelila naziv izredni profesor za področje biotehnologije.
ZAPOSLITEV IN VODSTVENE FUNKCIJE: Leta 1984 se je zaposlila na Nacionalnem inštitutu za biologijo. Od leta 2001 vodi Oddelek za biotehnologijo in sistemsko biologijo s 37 zaposlenimi. Je strokovni vodja Instrumentalnega centra Planta, ki je bil ustanovljen leta 1994. Od leta 1999 vodi raziskovalni program “Biotehnologija in sistemska biologija rastlin”, Raziskovalni program je bil v letu 2004 izbran s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS za enega izmed 19ih najboljših programov in v letu 2009, zaradi visoke kvalitete dela podaljšan za najdaljše možno obdobje. Skupaj s sodelavci je vzpostavila raziskave rastlinske biotehnologije in patologije rastlin in razvila številne moderne molekularne metode in druga orodja sistemske biologije. Vodi pooblaščeni diagnostični laboratorij za določanja mikroorganizmov za potrebe Fitosanitarne uprave (MKGP), fitosanitarne inšpekcije in intenzivno sodeluje s podjetji.
DELO V STROKOVNIH IN MEDNARODNIH ZDRUŽENJIH: Od leta 1995 do 2005 je bila kot predstavnica NIB članica skupščine družbenikov Tehnološkega parka Ljubljana. Bila je tudi članica Sveta za tehnološki razvoj na Ministrstvu za gospodarstvo. Je članica Znanstveno raziskovalnega sveta Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije. Od leta 2008 je članica prve razvojne skupine »za življenje in zdravje« v Svetu vlade RS za konkurenčnost. Je članica Sveta Centra za funkcijsko genomiko in biočipe Medicinske fakulete v Ljubljani. Tekom delovanja Centra odličnosti za farmacujo in biotehnologijo je bila v centru predstavnica NIB. Je članica sveta zavoda COBIK, centra odličnosti za biosenzoriko, instrumentacijo in procesno kontrolo, ki ga je z drugimi soustanovil NIB leta 2009. Je dolgoletna članica Strokovne skupine za zdravstveno varstvo rastlin v sadjarstvu, vinogradništvu in hmeljarstvu. Delovala je kot članica ekspertne skupine za ciljne raziskovalne projekte pri Ministrstvu za obrambo RS. Kot predstavnica Slovenije je aktivna članica evropskega društva za patologijo rastlin EPPO (European Plant Protection Organization) in do sedaj je delovala v Panelu za zagotavljanje kakovosti diagnostičnih laboratorijev in v Panelu za bakteriologijo. Je ustanovna članica Evropskega združenju za fitobakteriologijo (APB) ustanovljenega leta 2007 in mednarodne organizacije za raziskave virusa PVY -PVY WIDE ustanovljene 2008. Je članica mednarodne mreže za raziskave virusov v okolje PVEN in članica mednarodne delovne skupine za viruse na zelenjadnicah in stročnicah (IWGLVV), v okviru katere je vodila organizacijo 3. mednarodne konference v Ljubljani. Sodelovala je pri organizaciji mnogih mednarodnih in nacionalnih kongresov in delavnic. Je prejemnica več nagrad med njimi tudi državne nagrade za znanstvene dosežke in nagrade Ameriškega združenja za mikrobiologijo-Morrison ROgosa Award.

English:
FORMAL EDUCATION: Maja Ravnikar finished her PhD thesis in 1991 at the Department of Biology, Biotechnical Faculty, University of Ljubljana. She was elected to the position of associate professor for the field of Biotechnology by the University of Ljubljana.
EMPLOYMENT AND MANAGEMENT FUNCTIONS: She is employed at the National Institute of Biology since 1984. She is the head of the Department of Biotechnology and Systems Biology since 2001 and scientific leader of the Instrumental Centre Planta since 1994. From 1999 she is leading the research programme “Biotechnology and Plant Systems Biology”. The programme was evaluated by the Slovenian Research Agency and considered as one of the top 19 research programmes in 2004 and got the longest prolongation period in 2009. Together with the research team she has established the research work on plant biotechnology and pathology and developed many modern molecular methods and systems biology tools. She leads authorized diagnostic laboratory for determination of micro-organisms for the Phytosanitary Administration (MAFF), phytosanitary inspection and be closely involved with the business companies.
FUNCTIONS IN SLOVENE AND INTERNATIONAL COMMITTEE: From 1995 to 2005 she was, as NIB representative, member of the Management Board of the Technological Park Ljubljana and member of the Council for Technology Development at the Ministry of the Economy. From 2006 she is member of the scientific research council at the Slovenian Research Agency. From 2008 she is member of the First Developmental group “For Life and Health” at the Council of the Government Office RS for Competitiveness. She is a member of the Management Committee of the Centre for Functional Genomics and Bio-Chips technology, she is a member of the council. During the activity of the Centre of excellence for Pharmaceutical and biotechnology she has been the representative of the NIB. She is a member of the council Centre of Excellence for biosensors, instrumentation and process control-COBIK. She is member of the Committee for Plant Health at the Ministry of Agriculture, Forestry and Food, and member of the expert group for plant health protection in fruit tree, grape vine and hop growing. She is member of the Expert board for target research projects at the Ministry of defence. As Slovenian representative, she is member of the European and Mediterranean Plant Protection Organisation (EPPO) in the Panel of quality assurance and in the Panel of bacteriology. Founding member of European association for phytobacteriology, founded in 2007 and PVY wide organisation founded in 2008. She is a member of the international net for research of viruses in environment PVEN. She was the president of the organising and scientific committee of 3rd International Conference of the International working group on legume and vegetable viruses (IWGLVV) and member at boards of many international and national congresses. She gained few awards, among them, state award for scientific achievements and the award of Americah Society for Microbiology - Morrison Rogosa Award.


Lectures:

opening
flag Uvodni pozdrav
as author at  Znanstveni posvet: »Pogled znanosti na trajnost živilskih sistemov kot temelj prehranske varnosti in okoljske vzdržnosti«,
7 views
  lecture
flag Panelna razprava z udeleženci
as author at  4. Platforma znanja: »Prihodnost vrednotenja raziskav: prenova od zaveze do izvedbe«, Ljubljana 2022,
together with: Darija Valančič (moderator), Matevž Dular, Gregor Majdič, Franci Demšar, Primož Pristovšek,
3 views
opening
flag Uvodni pozdrav
as author at  Raziskave medicinske konoplje obetajo nove paradigme zdravljenja v svetu in v sloveniji, Ljubljana 2022,
14 views
  lecture
flag Virusi, sovražniki ali prijatelji
as author at  11. nanotehnološki dan 2014, Ljubljana,
2327 views
opening
flag Svečana podelitev nagrad in priznanj Miroslava Zeia 2013
as author at  Svečana podelitev nagrad in priznanj Miroslava Zeia na Nacionalnem inštitutu za biologijo, Ljubljana,
together with: Andrej Čokl, Dejan Židan (presenter), Tamara Lah Turnšek (presenter), Barbara Božič (moderator),
1992 views
  lecture
flag Nove raziskave, da bodo rastline zdrave!
as author at  Predavanja na Nacionalnem inštitutu za biologijo, Ljubljana,
together with: Katarina Groznik, Tanja Dreo,
3032 views
lecture
flag Svečana podelitev nagrad in priznanj Miroslava Zeia 2012
as author at  Svečana podelitev nagrad in priznanj Miroslava Zeia na Nacionalnem inštitutu za biologijo, Ljubljana,
together with: Barbara Božič (moderator), Tamara Lah Turnšek (presenter), Zoran Jankovič (presenter), Marina Dermastia (introducer), Jana Žel,
3411 views
  promotional video
flag Biotehnologija in sistemska biologija rastlin
as author at  PRO(MO)GRAM - predstavitveni filmi raziskovalnih programov / promotional videos of research programs,
3007 views
promotional video
flag Biotechnology and plant systems biology
as author at  PRO(MO)GRAM - predstavitveni filmi raziskovalnih programov / promotional videos of research programs,
4600 views
  interview
flag 45 let Nacionalnega inštituta za biologijo | 45th anniversary of the National Institute of Biology
as interviewee at  Sadovi znanja - Izobraževalna TV oddaja | Gains of knowledge - educational TV series,
together with: Tamara Lah Turnšek (interviewee), Primož Tomaž Sark (interviewer),
2552 views