Event: Academic Organisations » Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani » Zaključna konferenca projekta Uspešno vključevanje otrok, učencev in dijakov migrantov v vzgojo in izobraževanje, Ljubljana 2010 Zaključna konferenca projekta Uspešno vključevanje otrok, učencev in dijakov migrantov v vzgojo in izobraževanje, Ljubljana 2010

View orderType of content

 
 
 
 
 
 

Language

 
 
 
 
 
 
 

Year

From:
To:

 


...Search a Keyword

 
 
event header image

Zaključna konferenca 2010 - Ljubljana   

Zaključna konferenca projekta Uspešno vključevanje otrok, učencev in dijakov migrantov v vzgojo in izobraževanje, Ljubljana 2010

recorded by: Filozofska fakulteta

Slovenija je postala z vstopom v Evropsko unijo zanimiva za različne skupine priseljencev. Med njimi še vedno prevladujejo prebivalci nekdanjih jugoslovanskih republik, vedno pogosteje pa se k nam priseljujejo tudi državljani drugih evropskih in neevropskih držav. S starši se v Slovenijo pogosto preselijo tudi otroci. Ti se ob prihodu vključijo v slovenske vrtce in šole in tako se po navadi začne njihovo prvo spoznavanje slovenščine. Pogosto se prav zaradi neznanja jezika kot enega od bistvenih dejavnikov uspešne integracije v družbo srečujejo z različnimi težavami pri spremljanju pouka, pogovoru z učitelji in slovenskimi vrstniki, sodelovanju v obšolskih dejavnostih ipd.

Projekt Uspešno vključevanje otrok, učencev in dijakov migrantov v vzgojo in izobraževanje, ki ga izvaja Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, pomeni začetek vzpostavljanja infrastrukture slovenščine kot drugega jezika za otroke, učence in dijake migrante, ki se vključujejo v slovenski osnovnošolski in srednješolski sistem vzgoje in izobraževanja.

Namen projekta je omogočiti, da bi otroci in starši migranti dosegli večjo sporazumevalno zmožnost v slovenščini in s tem tudi večje možnosti za uspešno izobraževanje v slovenskih šolah ter boljšo socialno vključenost.

Projekt je večplasten in obsega več ciljev, ki se med seboj dopolnjujejo in nadgrajujejo. V okviru projekta pripravljamo:

  • opiše ravni jezikovnega znanja, ki bodo učiteljem v pomoč pri spremljanju in vrednotenju jezikovnega napredka in znanja učencev migrantov,
  • učne načrte za poučevanje slovenščine kot drugega jezika,
  • učbenike, delovne zvezke in priročnike za učenje slovenščine kot drugega jezika za različne starostne stopnje,
  • slikovno gradivo za učenje slovenščine kot drugega jezika,
  • pilotne tečaje slovenščine za otroke in starše migrante.

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za šolstvo in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete: Enakost možnosti in spodbujanje socialne vključenosti; prednostne usmeritve: Povečanje dostopnosti in enake možnosti v sistemu vzgoje in izobraževanja.

Več o konferenci na projektni strani.

Categories
3192 views, 59:28  
flagOdmevi na projekt – okrogla mizaOdmevi na projekt – okrogla miza
Milan Rogelj, Irena Jerovšek Vogrinc, et al. Milan Rogelj, Irena Jerovšek Vogrinc, Damjana Govekar, Marjana Hodak

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: