Franc Batič
homepage:http://www.bf.uni-lj.si/dekanat/o-fakulteti/zaposleni/?tx_feuserlisting_pi1[showUid]=115
search externally:   Google Scholar,   Springer,   CiteSeer,   Microsoft Academic Search,   Scirus ,   DBlife

Description

Slovensko:
Franc Batič se je rodil 27.9.1948 v Gornjem Doliču, občina Mislinja, Slovenija (Jugoslavija). Diplomiral je na Oddelku za biologijo, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani, kjer je tudi doktoriral z delom »Ekologija fotosinteze pri bodiki (Ilex aquifolium L.). Bil je zaposlen sprva kot stažist, kasneje kot asistent na isti ustanovi. Kasneje je deloval kot raziskovalec na Gozdarskem inštitutu Slovenije, kjer je bil vodja raziskovalne skupine, ki se je ukvarjala s propadanjem gozdov. Od leta 1992, redni profesor za področji botanike in ekologije na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer predava te vsebine na več predmetih do-in podiplomskega študija. Sodeluje tudi pri izvedbi podiplomskega študija Varstvo okolja na Univerzi v Ljubljani in pri izvedbi zimskega semestra BSc programa za študente brandenburške tehniške univerze v Cottbusu. Bil je predstojnik oz. prodekan za področje Agronomije. Je vodja Katedre za aplikativno botaniko, ekologijo, fiziologijo rastlin in informatiko na Oddelku za agronomijo BF. Je vodja raziskovalne skupine “Aplikativna botanika in ekologija” in vodja programske skupine “P4-0085 Aplikativna botanika, genetika in ekologija”. Bil je slovenski koordinator TEMPUS projekta »Bioindication of forest site pollution. Development of methodology and training«, ki je bil namenjen predvsem izmenjavi do in podiplomskih študentov med univerzami v Ljubljani, Gradcu, Menchnu in Cambridge-u. Je koordinator Sokrates /Erasmus programa na Oddelku za agronomijo BF.
Težišče njegovega raziskovalnega dela je na področju botanike (ekologije rastlin in biologije lišajev), kjer je sodeloval pri raziskavah ekstremnih biotopov. Kasneje se je začel ukvarjati z meritvami fotosinteze, iz česar je tudi doktoriral. Največji del raziskav je s področja preučevanja vpliva onesnaženega zraka na rastline, sprva na epifitske lišaje, kasneje pa na propadanje gozdov. V teh raziskavah je preučeval vplive onesnaženega zraka na rastline na različnih ravneh, s poudarkom na biokemičnih in fizioloških kazalcih stresa. V zadnjih letih se dodatno ukvarja s preučevanjem škodljivih učinkov troposferskega ozona na kmetijske rastline in traviščno vegetacijo, sodeluje pri raziskavah vpliva povečanih koncentracij ogljikovega dioksida na rastline in analizi razvoja vegetacije zaradi sprememb v rabi tal in klimatskih sprememb. Bil je vodja in sodelavec domačih in mednarodnih projektov. Je predstavnik Slovenije v WGE CLRTAP(Long Range Transboundary Air Pollution ) v Ženevi in koordinator projekta ICP-Vegetation (Integrated Cooperative Programme to investigate the Effects of Air Pollutants and other Stresses on Agricultural Crops and seminatural Vegetation) Je član mnogih domačih in tujih strokovnih združenj, recenzent in član uredniških odborov uglednih revij. Bil je predsednik Komisije za mednarodno sodelovanje Univerze v Ljubljani.

English:
Franc BATIČ was born on 27 .9.1948 in Gornji Dolič, community Mislinja, Slovenia (ex Yugoslavia). He graduated on the Department of Biology, Biotechnical Faculty, University of Ljubljana where he also passed his PH.D. thesis ( "Ecology of photosynthesis in holy (Ilex aquifolium L.)". He worked as a research and teaching assistant on the Department of Biology, BF, University of Ljubljana and as a research felow at the Slovenian Institute for Forestry, where he was a head of the research group dealing with forest decline studies. From 1992 he is a full proffesor at the Agronomy Department, Biotechnical Faculty where he lectures subjects like Botany, Botany and Plant Physiology, Plant Ecology, Ecophysiology and Bioindication in the udergraduate and postgraduate studies of agriculture, forestry, landscape architecture, animal husbandry and biology. In years from 1996 to 2002 he has been in position of vice-dean for agriculture at the Biotechnical Faculty. His main research interests are impact of environmental changes on plants (influence of air pollution on plants, impact of climate change, impact of landuse types, fires, itc.), photosynthesis and lichen taxonomy. In this field he was a project leader in several Slovenian research projects. In present he is the leader of the Slovenian basic research programme »Applied botany, genetics and ecology«, at the Department of Agronomy (Biotechnical Faculty, University of Ljubljana) financed by Slovenian Ministry of School, Science and Sports. Through these projects and directly he participated in bilateral Slovenian-Austrian research projects, Slovenian coordinator in TEMPUS JEP 4667 project he was associated expert in EFERN S6 network, participant in COST E6 EUROSILVA and COST 619. Presently he is Slovenian national representative in COST E25 and COST 627, leader of Slovenian ICP-Crops/Vegetation project and representative of Slovenia in WGE within CLRTAP in Geneva.


Lectures:

promotional video
flag Aplikativna botanika, genetika in ekologija
as author at  PRO(MO)GRAM - predstavitveni filmi raziskovalnih programov / promotional videos of research programs,
3136 views
  promotional video
flag Applied Botany, Genetics and Ecology
as author at  PRO(MO)GRAM - predstavitveni filmi raziskovalnih programov / promotional videos of research programs,
3858 views