Ema Žagar
homepage:http://www.ki.si/?id=emazagar
search externally:   Google Scholar,   Springer,   CiteSeer,   Microsoft Academic Search,   Scirus ,   DBlife

Description

Slovensko:

Izobrazba:
UL FKKT
- 1999: Doktorat kemijskih znanosti;
- 1996: Magisterij;
UL FNT, Oddelek za kemijo in kemijsko tehnologijo,
- 1989: Diploma.

Akademski naslov: doktorica znanosti
Znanstvenoraziskovalni naziv na KI: višja znanstvena sodelavka
Znanstvenoraziskovalni naziv na UL FKKT: znanstvena sodelavka za področje kemije materialov

Zaposlitve:
- 1989-1991: Sava Kranj d.d.
- Od 1991: Kemijski inštitut, Ljubljana, Laboratorij za polimerno kemijo in tehnologijo

Raziskovalno delo:
Raziskovalno delo obsega sintezo biorazgradljivih polimerov, npr. linearnih in zvezdastih homo- in blok kopolimerov naravnih aminokislin in drugih monomernih enot z namenom uporabe za nosilce zdravilnih učinkovin v naprednih dostavnih sistemih, in karakterizacijo polimernih materialov z raznimi naprednimi instrumentalnimi tehnikami kot so velikostna izključitvena kromatografija (SEC), SEC in pretočni sistem z asimetričnim prečnim pretokom (AF4) v povezavi z večkotnim detektorjem na sipanje svetlobe (MALS), statične meritve sipanja svetlobe (LS), viskozimetrija, diferenčna dinamična kalorimetrija (DSC), infrardeča spektroskopija (IR), nuklearna magnetna resonanca (NMR), masna spektrometrija (MS), itd.

Publikacije in reference:
- 42 člankov v mednarodnih revijah s faktorjem vpliva.

Članstvo v znanstvenih in organizacijskih odborih mednarodnih in domačih konferenc:
- Članica znanstvenega odbora 3., 4. in 5. mednarodne konference: "Separacija in karakterizacija naravnih in sintetičnih makromolekul", SCM3, SCM4, SCM5, Amsterdam, 2007, 2009, 2011.
- Članica organizacijskega odbora konference "European Polymer Federation CongressEPF" 2007, Portorož, in predsedujoča sekciji: "Advances in Polymer Characterization".
- Članica programskega odbora sekcije: "Kemija in tehnologija naravnih in umetnih polimerov" na srečanju slovenskih kemikov in kemijskih inženirjev: 15. Slovenski kemijski dnevi, 2009, Maribor.
- Sourednik serijske publikacije Materiali in Tehnologije.

English:

Education:
University of Ljubljana, Faculty of Chemistry and Chemical Technology:
1999 Ph. D., 1996 M. Sc., 1989 B. Sc.

Academic Title: Dr.
Scientific Title (National Institute of Chemistry): Senior Research Associate
Scientific Title (Faculty of Chemistry and Chemical Technology): Scientific Associate for the Field of Materials Chemistry

Professional Appointments:
1989 - 1991: employed at the Sava Kranj, car-tires factory;
Since 1991: employed at the National Institute of Chemistry, Laboratory for Polymer Chemistry and Technology

Research work:
Research work comprises synthesis of various biodegradable polymers, i.e., linear and star homo- and block copolymers of natural amino acids and other monomeric units with intention for the use as carriers in advanced drug delivery systems as well as characterization using different characterization techniques like size exclusion chromatography (SEC), SEC and asymmetrical-flow field-flow fractionation coupled to a multi-angle light-scattering detector (SEC-MALS), static light scattering measurement (LS), viscosimetry, differential scanning calorimetry (DSC), infrared spectroscopy (IR), proton and carbon, one and two-dimensional nuclear magnetic resonance spectroscopy (NMR), mass spectrometry.

Publications and References:
- 42 papers in international journals indexed by SCI.

Work in Professional Committees at Home and Abroad
- Member of Scientific Advisory Committee of the 3rd, 4th and 5th international conferences: "Separation and Characterization of Natural and Synthetic Macromolecules", SCM-3, SCM-4, SCM-5, Amsterdam, 2007, 2009, 2011.
- Member of Local Organizing Committee of the Conference: "European Polymer Federation Congress-EPF" 2007, Portorož, Slovenia. I was a chairwomen of the Section: »Advances in Polymer Characterization«.
- Member of program committee of the section: "Chemistry and technology of natural and synthetic polymers" at the Meeting of Slovenian chemists and chemical engineers: 15th Slovenian Chemical Days 2009, Maribor.
- Co-Editor of a scientific journal Materials and Technology.


Lectures:

lecture
flag Dendritski polimeri za peroralno dostavo težko topnih zdravilnih učinkovin
as author at  Tehniške vede,
2601 views
  promotional video
flag Polimeri in polimerni materiali s posebnimi lastnostmi
as author at  PRO(MO)GRAM - predstavitveni filmi raziskovalnih programov / promotional videos of research programs,
3928 views
promotional video
flag Polymers and polymeric materials polymers with special properties
as author at  PRO(MO)GRAM - predstavitveni filmi raziskovalnih programov / promotional videos of research programs,
4308 views