Pravica do javne rabe uma / Is public use of intellect out of fashion?

author: Andreja Barle Lakota, Ministry of Education, Science and Sport, Government of the Republic of Slovenia
published: Oct. 21, 2011,   recorded: October 2011,   views: 3615
Categories

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Občutek t. i. krize vrednot oziroma povečane neetičnosti v medosebnih odnosih gre verjetno vsaj deloma pripisati negotovosti, ki je skorajda zaščitni znak današnjega časa. Začaran krog negotovosti se samo krepi z nenehnim moraliziranjem, pogosto zasnovanem na javnem mnenju in ne na dejstvih, znanju, poznavanju stvari. Kar samo se ponuja vprašanje, kako to, da se ni moč izviti iz tega primeža. Morda je moč enega od možnih odgovorov iskati v tezi, da moralna in intelektualna odličnost v današnjem času preprosto nista več vrlini, da javna raba uma ni več v »modi«, še posebej ne pri urejanju javnih zadev. Relativizacija potrebe po rabi uma, po moralni in intelektualni odličnosti zagotovo zadeva temelje formalnega izobraževanja. To je bilo konec koncev organizirano (v določenem delu celo kot obvezno) ravno ob predpostavki, da sodoben človek brez znanja in vrlin v kompleksni družbi preprosto ne more delovati.


Feeling of so called crisis of values or feelings of increased unethical behaviour in interpersonal relationship is due to uncertainty which is almost trademark of the present time. Vicious circle of uncertainty is strengthened by constant moralisation based on public opinion instead on facts, knowledge and understanding. How is it possible that we are not capable to get out this circle? One of possible answers is that moral and intellectual excellence is not virtue any more and that public use of intellect is out of fashion, especially in public affairs. Relativization of need of use of intellect, moral and intellectual excellence is of the fundamental importance of formal education. Finally formal education has been organised on the hypothesis that one cannot take an active part in modern complex society without knowledge and virtue.

See Also:

Download slides icon Download slides: bzid2011_barle_lakota_pravica_01.pdf (1.8 MB)

Download audio transcript Download barle_lakota_english_audio.mp3 (Audio lecture 16.4 MB)


Help icon Streaming Video Help

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: