Event: Academic Organisations » MAO - Muzej za arhitekturo in oblikovanje / Museum of Architecture and Design » MAO presents Visual Communications Theory: On Information Design 2009/10 / Muzej za arhitekturo in oblikovanje predstavlja cikel predavanj iz teorije vizualnih komunikacij: O informacijskem oblikovanju 2009/10 MAO presents Visual Communications Theory: On Information Design 2009/10 / Muzej za arhitekturo in oblikovanje predstavlja cikel predavanj iz teorije vizualnih komunikacij: O informacijskem oblikovanju 2009/10

View orderType of content

 
 
 
 
 
 

Language

 
 
 
 
 
 
 

Year

From:
To:

 


...Search a Keyword

 
 
event header image

MAO On Information Design 2009/10 - Ljubljana   

MAO presents Visual Communications Theory: On Information Design 2009/10 / Muzej za arhitekturo in oblikovanje predstavlja cikel predavanj iz teorije vizualnih komunikacij: O informacijskem oblikovanju 2009/10

"The task of the designer is ... the revelation of the complex." ("Naloga oblikovalca je ... razkrivanje kompleksnosti.")
Edward R. Tufte

English: In 2009 and 2010 an extremely important area of design – information design – will be presented to the Slovene expert public (designers, architects, advertisers, psychologists, linguists, students), as well as other interested public (state institutions, publishing and media houses, pharmaceutical and other industries). Information design is one of the broadest areas of visual communication that every member of our society encounters on every step and every day: in public transport (traffic signs, schedules, maps, pictograms), public urban spaces (directional systems in airports, hospitals, museums, hotels, etc.), healthcare, medicine and pharmaceutical industry (medicine packaging, expert medical and didactic tools), information technologies (the internet, displays on products), telecommunication technologies and media (telephones, newspapers, television), education and science (educational publications, presentations and explanations of complex scientific topics) and in many other areas.

In Slovenia, information design is a deficient and largely undeveloped branch of visual communications. Because of the specifics and undefined character of these projects, Slovene designers often do not have a possibility to take part in these activities, whereas on the other hand clients often do not know the advantages of the incorporation of creative industries that could lead to better results.

Therefore the lectures have been planned based on very rational decisions and reasons. Information design translates complex, unorganised and unstructured data into useful and understandable information; it places greater emphasis on readability, clarity and final applicability of documents. Clarity and unambiguous message of information is extremely important in today’s ever more complex society that overflows with various data. One such example of how important information design can be are voting ballots for American presidential elections in Florida in 2000: it is a known fact that poorly designed ballots caused confusion among voters and were therefore incorrectly filled out, resulting in the exclusion of those ballots and the eight-year term of office of George W. Bush. If the ballots had been suitably designed and therefore valid, Al Gore and not George W. Bush would have most probably won the 2000 presidential elections. Information design can therefore help shape transparent information in public sector and facilitate democratic communication of topics that are relevant for the local and global society.

In the Museum of Architecture and Design (former Architecture Museum of Ljubljana) lectures, information design will be presented to Slovene public by six internationally renowned experts in the area of information design, who will speak about the selection, visualisation, interpretation and communication of data. The lecturers will be Yuri Engelhardt (the Netherlands), Rob Waller (Great Britain), Karel van der Waarde (Belgium) and others.

Unlike in many other areas of visual communications, what is of key importance in the process of information design is interdisciplinary blending of experiences and knowledge from the areas of graphic design, psychology, applied linguistics, architecture, information technologies, writing, editing and many other areas. For this reason invitations to the lectures will not be sent only to designers, but also to other experts whose participation is urgently needed for successful solutions in information design. Lectures will not be only educational, but will also be an opportunity to bring together different experts and areas of expertise that should collaborate in information design. For this purpose both experts from different areas and representatives of various companies and state institutions will be regularly invited to the lectures.


Slovensko: V letu 2009/2010 bomo slovenski strokovni javnosti (oblikovalcem, arhitektom, oglaševalcem, psihologom, lingvistom, študentom) in tudi ostali zainteresirani javnosti (npr. državnim ustanovam, založniškim in medijskim hišam, farmacevtski in drugim industrijam) predstavili izjemno pomembno področje oblikovanja – informacijsko oblikovanje. Gre za eno najširših področij vizualnih komunikacij, s katerim se vsak član naše družbe srečuje na vsakem koraku vsakega dneva: v javnem prevozu (prometni znaki, vozni redi, zemljevidi, piktogrami), javnih urbanih prostorih (usmerjevalni sistemi na letališčih, v bolnišnicah, muzejih, hotelih itn.), v zdravstvu, medicini in farmaciji (embalaža zdravil, strokovni medicinski in didaktični pripomočki), pri informacijskih tehnologijah (internet, prikazovalniki na izdelkih), v telekomunikacijskih tehnologijah in medijih (telefonski aparati, časopisi, televizija), v izobraževanju in znanosti (izobraževalne publikacije, prikazi in razlage kompleksnih znanstvenih vsebin) ter na številnih drugih področjih.

V slovenskem prostoru je informacijsko oblikovanje precej deficitarna in pretežno nerazvita veja vizualnih komunikacij. Slovenski oblikovalci se zaradi specifike in nedefiniranosti tovrstnih projektov dostikrat nimajo možnosti vključevati v omenjene aktivnosti, po drugi strani pa naročniki pogosto ne poznajo prednosti vključevanja kreativnih industrij, ki bi lahko vodile v izboljšanje rezultatov.

V ozadju načrtovanja predavanj, ki jih pripravljamo, ležijo zelo racionalne odločitve in razlogi. Informacijsko oblikovanje prevaja kompleksne, neorganizirane in nestrukturirane podatke v koristne in razumljive informacije; pri tem je poudarek na čitljivosti, razumljivosti in končni uporabnosti dokumentov. Jasnost in nedvoumnost informacije je v današnjem času, ko družba postaja vedno bolj kompleksna in prenasičena z različnimi podatki, izjemnega pomena. Kako pomembno je informacijsko oblikovanje, nam izvrstno ilustrira primer glasovnic za ameriške predsedniške volitve s Floride iz leta 2000: kot je znano, so zaradi slabega oblikovanja povzročile zmedo pri volivcih in nepravilno izpolnjevanje, kar je imelo za posledico množično razveljavitev glasovnic in osemletno predsednikovanje Georgea W. Busha; precej verjetno je namreč, da bi v primeru ustrezno oblikovanih oziroma nerazveljavljenih glasovnic na predsedniških volitvah leta 2000 zmagal Al Gore, in ne George W. Bush. Informacijsko oblikovanje lahko torej pripomore tudi k transparentni informaciji v javnem sektorju in k demokratičnemu sporočanju vsebin, ki zadevajo lokalno in globalno družbo.

Na predavanjih v Muzej za arhitekturo in oblikovanje (nekdanji Arhitekturni muzej Ljubljana) bo informacijsko oblikovanje slovenski javnosti predstavila šesterica mednarodno priznanih strokovnjakov s tega področja; govorili bodo o izboru, vizualizaciji, interpretaciji in sporočanju podatkov.

V nasprotju s številnimi drugimi vejami vizualnih komunikacij je v procesih informacijskega oblikovanja ključno interdisciplinarno povezovanje izkušenj in znanj s področij grafičnega oblikovanja, psihologije, aplikativne lingvistike, arhitekture, informacijskih tehnologij, pisanja, urejanja in številnih drugih področij. Zato bodo na omenjena predavanja vabljeni ne samo oblikovalci, ampak tudi predstavniki drugih strok, katerih sodelovanje je nujno potrebno za doseganje uspešnih rešitev v informacijskem oblikovanju. Poleg izobraževalne funkcije vidimo v omenjenih predavanjih tudi priložnost za povezovanje med strokovnjaki oziroma strokami, ki naj bi sodelovale v informacijskem oblikovanju. V ta namen bomo na predavanja redno vabili tako slovenske strokovnjake iz različnih strok kot tudi predstavnike različnih podjetij in državnih ustanov.

Categories

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: