Kako obvladati poplave?

moderator: Renata Dacinger
author: Primož Banovec, Inštitut za zdravstveno hidrotehniko (IZH), Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Univerza v Ljubljani
published: Oct. 30, 2015,   recorded: October 2015,   views: 1875
Categories

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Trenutno stanje, ko smo imeli v Sloveniji samo v letu 2014 štiri ločene pomembnejše poplavne dogodke, opozarja na aktualnost navedene problematike in potrebo po ustreznem seznanjanju s tem področjem. Zato bo dr. Primož Banovec predstavil sodobna orodja za modeliranje poplavne nevarnosti, na podlagi katerih je mogoče predvideti razvoj poplavnih dogodkov, ki se še niso zgodili, a se z določeno statistično verjetnostjo bodo. Ta orodja so podlaga za ciljno urejanje vodotokov in ukrepov za zmanjšanje poplavne groženosti na celotnih povodjih. Izhodišče za predavanje, v katerem bodo nazorno prikazana orodja, ki se pri modeliranju poplav uporabljajo, predstavlja več kot 30 izvedenih kompleksnih hidrološko-hidravličnih modeliranj ter praktični primeri, ki izhajajo iz njih. Pri tem se razkrivajo številni in kompleksni razlogi za stanje na področju poplavne nevarnosti, ki ga spremljamo v Sloveniji. Sami modeli in rezultati modeliranja pa so osnova za konkretne procese odločanja na tem kompleksnem področju. Urejanje vodotokov ima v Sloveniji že večstoletno tradicijo, kar bo predstavljeno tudi kot zgodovinski okvir, ki je lahko podlaga za izboljšanje učinkovitosti urejanja voda v Sloveniji. Stanje je seveda povezano tudi s procesi rabe prostora, ki so se razvijali v tem obdobju, kakor tudi s procesi klimatskih sprememb, ki so že postale naša realnost

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: