You Jia
search externally:   Google Scholar,   Springer,   CiteSeer,   Microsoft Academic Search,   Scirus ,   DBlife


Lecture:

lecture
flag Poster Spotlights
as author at  23rd IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition 2010 - San Francisco,
together with: Xiaobai Liu, Mikel Rodriguez, Yadong Mu, Yang Cao, Jinjun Wang, Yuchi Huang, Florent Perronnin, Bo Geng, Ondrej Chum, Jun Wang, Kyle Heath, Lin Chen, George Toderici, Tianfu Wu, Meizhu Liu, Zhong Wu, Kerui Min, Jianxiong Xiao,
5690 views