Prihodnost in bodočnost v slovenskem jeziku

author: Erika Kržišnik, Oddelek za slovenistiko, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani
published: Aug. 21, 2014,   recorded: July 2014,   views: 1577
Categories

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

V prispevku je razmerje med členoma sopomenskega para bodočnost in prihodnost, deloma še par bodoči in prihod­nji, obravnavano z vidika knjižnojezikovne norme in kodifikacije, konceptualne strukture in besedilne rabe. Z analizo skušamo odgovoriti na vprašanje: kaj se zgodi s členom para, ki v sinonimno razmerje vstopi iz zunajjezikovnih razlogov? Bodočnost je bila namreč, hkrati z bodoči, v slovenščino prevzeta v duhu ideje o slovanski vzajemnosti sredi 19. stol. in ob dejstvu, da je poimenovanje prihodnost za isti koncept že obstajalo (enako prihoden/prihodnji). Odgovor na zastavljeno vprašanje, ki ga ponujata oba para, se glasi: zaznamovani člen para lahko počasi izgine ali skuša najti svojo pomenskorazločevalno »nišo« tako, da omejeno rabo utrjuje in ustaljuje ob kakem drugem leksemu in tvori zveze v razponu od kolokacije do stalne besedne zveze. Raba bodočnost kaže prvo možnost, pri bodoči pa nabor stalnih zvez podpira drugo rešitev

See Also:

Download slides icon Download slides: ssjlk2014_krzisnik_bodocnost_01.pdf (1.1 MB)


Help icon Streaming Video Help

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: