Napovedovanje učnega uspeha: kombiniran pristop "izkopavanja znanja" in "podpore odločanja"

author: Silvana Gasar, Srednja šola Jesenice
published: Feb. 25, 2007,   recorded: October 2002,   views: 3313

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Za ucinkovito preprecevanje neustreznih izbir srednjih sol in s tem ucne neuspesnosti solski svetovalni delavci potrebujejo orodje za napovedovanje uspesnosti zakljucka solanja posameznega dijaka. Predstavljamo razvoj vecparametrskih hierarhicnih modelov za napovedovanje uspesnosti zakljucka solanja na posameznem srednjesolskem izobrazevalnem programu. Modeli so bili razviti z zaporedno uporabo tehnik izkopavanja znanja (DM - Data Mining) in tehnik za podporo odlocanju (DS - Decision Support) Bazo podatkov o dijakih smo najprej analizirali z razlicnimi metodami rudarjenja: statisticnimi analizami (SPSS), razvrscanjem v skupine (WEKA) in dvema metodama strojnega ucenja: gradnjo odlocitvenih dreves (WEKA) in hierarhicnih vecparametrskih modelov (HINT, Orange). Odkritja izkopavanja znanja so bila zatem vkljucena v ekspertni razvoj modelov za podporo odlocanja (z uporabo lupine ekspertnega sistema DEX). Napovedna tocnost teh modelov je primerljiva s tocnostjo izkusenega cloveskega eksperta. Modeli so primerni za poskusno uporabo, potreben pa je nadaljnji razvoj.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: