Fizika mehkih snovi, površin in nanostruktur

author: Slobodan Žumer, Fakulteta za matematiko in fiziko, Univerza v Ljubljani
author: Igor Muševič, Odsek za fiziko trdne snovi, Institut "Jožef Stefan"
author: Miha Ravnik, Fakulteta za matematiko in fiziko, Univerza v Ljubljani
author: Maja Remškar, Odsek za fiziko trdne snovi, Institut "Jožef Stefan"
produced by: S.TV.A.d.o.o.
published: Aug. 14, 2013,   recorded: June 2013,   views: 2941

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Program predstavlja usmeritev v raziskave novih, kompleksnih sistemov mehke snovi in površin s posebnimi funkcionalnimi lastnostmi. Med njimi so tekoče-kristalni (TK) elastomeri kot multifunkcionalni materiali, molekularni motorji, fotonski kristali iz mehke snovi in umetno sintetizirane ali spontano samoorganizirane mikro- in nano-strukture. Cilj programa je z modeliranjem in eksperimenti spoznati strukturo teh sistemov, njihove interakcije, delovanje na molekularnem nivoju in procese samoorganiziranja ter preučiti možnosti uporabe. Temeljno izhodišče raziskav je, da je mogoče kompleksne funkcionalne in samoorga-nizacijske procese spoznavati in razumeti z raziskavami meddelčnih interakcij v preprostih fizikalnih sistemih, ki so realni ali modelni. Program je razdeljen na naslednje naloge:

  1. 2D IN 3D PERIODIČNE STRUKTURE (FOTONSKI KRISTALI). Raziskali bomo zmrzovanje in taljenje koloidnih delcev, vključenih v 2D tekočino, pod vplivom periodičnih zunanjih potencialov. V okviru 3D fotonskih kristalov se bomo posvetili koloidnim strukturam v tekočekristalni matriki in kompozitom tekoči kristal - polimer , ki nastanejo s holografsko modulirano fazno separacijo.
  2. SAMOORGANIZACIJA KOLOIDNIH DELCEV NA STRUKTURIRANIH POVRŠINAH v prisotnosti tekočinskega medija. Zanima nas obnašanje površinskih in strukturnih interakcij pri prehodu iz mikro- v nano-področje, še posebej v termotrop-nih tekočih kristalih in med površinami v vodni raztopini. Z AFM bomo raziskovali in načrtno funkcionalizirali površine, ki interagirajo bodisi privlačno ali odbojno. Domnevamo, da bomo na ta način dosegli preferenčno adsorbcijo delcev.
  3. STRUKTURNE IN FLUKTUACIJSKE SILE bomo študirali v izbranih tekočih kristalih in modelnih binarnih sistemih z modificiranimi površinami. Na osnovi novih eksperimentalnih tehnik piezorezistivnih tipal in mikroskopa na totalni odboj bomo raziskovali naravo teh sil v okolici faznih prehodov.
  4. TK ELASTOMERI, sestavljeni iz mezogenih enot, vpetih v polimerne verige, ki so med seboj šibko prečno povezane. Raziskali bomo vpliv urejenosti mezogenih enot na termo-elastični efekt, ki omogoča uporabo TK elastomerov za aktuatorje ali umetne mišice. Zanimala nas bo tudi možnost njihove uporabe v "adaptivni optiki".
  5. DEFEKTNE STRUKTURE, STEKLASTE IN NOVE LIOTROPNE FAZE. Raziskali bomo vpliv hidrodinamičnih tokov na dinamiko defektov v TK, njihovo kreacijo in anihilacijo ter fluktuacije disklinacijskih linij. Preučevali bomo vpliv šibkega nereda na fazno obnašanje in dinamiko s poudarkom na steklastem obnašanju.
  6. VISOKO KONTRASTNI ŠIROKOKOTNI MODULATORJI SVETLOBE (APLIKACIJE TK). Razvili bomo modeliranje močno zasukanih struktur v TK modulatorjih svetlobe in raziskali vpliv ionske kontaminacije, torej pojave povezane s prevajanjem ionov, njihovo adsorbcijo v mejnih plasteh TK prikazovalnikov in s tem povezane neželjene spominske efekte v "AM LCD" zaslonih.
  7. MOLEKULARNI MOTORJI. Raziskali bomo mehanizme oscilatornega delovanja sklopljenih molekularnih motorjev na osnovi njihove kemijske kinetike. Razvili bomo modele za opis motorjev v slušnih receptorjih, za pojav sinhronizacije med posameznimi oscilatorji ter za spontani nastanek vzorcev in valov v sistemih, kjer v raztopini pride do interakcije motorjev in biopolimerov.
  8. SINTEZA ANORGANSKIH NANOCEVK iz družine sulfidov in selenidov prehodnih kovin ter optimizacija njihove rasti. Raziskovali bomo načine funkcionalizacije površin nanocevk, ki privedejo do adsorbcije nanodelcev, proteinov in DNA, kakor tudi polnjenje notranjosti cevk s feroelektričnimi in feromagnetnimi snovmi.
  9. SINTEZA UREJENIH POVRŠINSKIH NANOSTRUKTUR s postopkom "kemije posamezne molekule" v nanoreaktorju, zasnovanem na nizkotemperaturnem STM. Zanimala nas bo termična in strukturna stabilnost ter elektronske transportne lastnosti nanostruktur, sintetiziranih s sestavljanjem atomov in molekul.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: