Temperaturna občutljivost vodnih bolh

author: Franja Pajk, National Institute of Biology
published: Feb. 28, 2012,   recorded: March 2011,   views: 3035
Categories

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Temperatura je pomemben okoljski dejavnik, ki vpliva na organizme na vseh ravneh biološke organizacije, od biokemijskega do strukture združb in razporeditve organizmov. V zadnjem času postaja vse bolj aktualna v povezavi s klimatskimi spremembami in skrbjo, kako bodo le te vplivale na ekosisteme. Vodne bolhe so eden ključnih elementov zooplanktonskih združb sladkovodnih jezer in mlak. V zmernem pasu prevladujejo vrste iz rodu Daphnia. Kot filtratorji predstavljajo ključni člen v kroženju snovi in pretoku energije od primarnih producentov k višjim trofičnim nivojem. Raziskovali smo temperaturno občutljivost različnih vrst iz rodu Daphnia. Izbrali smo dva para sorodnih vrst (D. rosea/D. hyalina ter D. pulex/D. pulicaria), ki pa preferirajo različne habitate, od visokogorskih jezer do nižinske mlake. Večkrat med sezono smo nabrali vodne bolhe in merili njihov metabolizem ter rast in razmnoževanje pri različnih temperaturah. Temperatura in telesna masa imata velik vpliv na metabolizem vodnih bolh. Tako v metabolizmu kot v rasti se kaže sezonska aklimatizacija. Različne vrste vodnih bolh so različno občutljive na temperaturo, pri čemer veliko vlogo igrajo prilagoditve na habitat. Vrsti iz hladnih jezer (D. hyalina in D. pulicaria) imata nižje optimalne temperature, ker se njun metabolizem ne odziva tako dobro na visoke temperature kot pri vrstah iz mlake. Globalno segrevanje lahko prizadene vrste, in posledično ekosistem, v obeh habitatih.

See Also:

Download slides icon Download slides: nib_pajk_tovb_01.pdf (3.3 MB)


Help icon Streaming Video Help

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: