Analize ostankov fitofarmacevtskih sredstev na Kmetijskem inštitutu Slovenije in Analize medu na Kmetijskem inštitutu Slovenije

author: Veronika Kmecl, Kmetijski inštitut Slovenije
author: Helena Baša Česnik, Kmetijski inštitut Slovenije
published: Sept. 8, 2022,   recorded: September 2022,   views: 5
Categories

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Analize ostankov fitofarmacevtskih sredstev na Kmetijskem inštitutu Slovenije:

Na Kmetijskem inštitutu Slovenije se z analizami ostankov fitofarmacevtskih sredstev (FFS) ukvarjamo že 35 let. V zadnjih 6 letih smo analizirali ostanke FFS v medu, cvetnem prahu in vinu. V medu smo analizirali ostanke FFS iz okolja z multirezidualnima GC-MS in LC-MS/MS metodama. V enem ekološkem vzorcu smo določili ostanke tiakloprida s koncentracijo 0,02 mg/kg, kar znaša desetino mejne vrednosti. V medu smo analizirali tudi ostanke veterinarskih zdravil (akaricide: timol, kumafos in amitraz) z dvema GC-MS analiznima metodama. Najpogosteje smo v vzorcih določili amitraz, sledil je kumafos in nato še timol. En vzorec je presegal mejno vrednost za amitraz. V cvetnem prahu smo določali ostanke FFS z GC-MS analizno metodo. V enem vzorcu smo določili ostanke azoksistrobina s koncentracijo <0,05 mg/kg, kar je pod mejno vrednostjo. V vinu smo ostanke FFS določali z dvema GC-MS in LC-MS/MS analiznima metodama. V 78,6% vzorcev smo določili ostanke dimetomorfa, fludioksonila in piraklostrobina. Ocena tveganja je pokazala, da so bili vsi pregledani vzorci varni za potrošnika.

Analize medu na Kmetijskem inštitutu Slovenije:

Centralni laboratorij Kmetijskega inštituta Slovenije ima akreditacijo po standardu SIST EN ISO/IEC 17025, za izvajanje analiz medu (od l. 2003-2012 pri francoski akreditacijski komisiji COFRAC - Comité français d’accréditationod, od l. 2012 naprej pri Slovenski akreditaciji - SA). Od l. 2004 smo imenovani kot preskusni laboratorij za ugotavljanje kakovosti medu, v okviru uradnega nadzora. Vpeljali smo analizne postopke po mednarodno priznanih metodah in standardih »Harmonizirane metode International Honey Commission, Standardi DIN, Francoske uradne metode - Les méthodes officielles d'analyse du miel). Kakovost in ustreznost vrste živila preverjamo skladno s Pravilnikom o medu RS (Uradni list RS, št. 4/11, 26/14 – ZKme-1B in 9/15). Poleg fizikalno-kemijskih parametrov kakovosti medu imamo od l. 2006 akreditirano pelodno analizo za ugotavljanje botaničnega in geografskega porekla. Na Kmetijskem inštitutu Slovenije analiziramo tudi nekatere ostanke zdravil za zdravljenje čebelje bolezni varoze in preko 100 ostankov fitofarmacevtskih sredstev v medu.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: