Kemijska speciacija v raziskavah biološke vloge elementov v sledovih

author: Janez Ščančar, Odsek za znanosti o okolju, Institut "Jožef Stefan"
published: Oct. 27, 2015,   recorded: September 2015,   views: 2208
Categories

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

V kemiji termin speciacija označuje porazdelitev določenega elementa v sistemu, ki ga preučujemo med njegove, z izotopsko sestavo, elektronskim oziroma oksidacijskim stanjem in/ali kompleksno ali molekularno zgradbo, definirane kemijske zvrsti. Kvantitativno določitev posameznih kemijskih zvrsti elementov v sledovih v speciacijski analizi najpogosteje izvajamo s sestavljenimi instrumentalnimi analiznimi tehnikami, ki združujejo kemijske separacijske metode z različnimi elementno specifičnimi detektorji in masno spektrometrijo. Na Institutu Jožef Stefan smo kemijsko speciacijsko analizo v raziskovalno delo na različnih znanstvenih področjih uvedli hkrati z njenim razvojem drugod po svetu. Podali bomo pregled nekaterih dosedanjih dosežkov dela s področja speciacije elementov v bioloških vzorcih. Predstavili bomo tekoče raziskovalno delo in perspektive, ki jih v raziskave pomena kovinskih ionov v živih organizmih prinaša speciacijska analiza, ki temelji na sodobni masni spektrometriji z induktivno sklopljeno plazmo.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: