Nanostrukturne analize: novi izzivi v rentgenski absorpcijski spektroskopiji

author: Iztok Arčon, University of Nova Gorica
published: Nov. 12, 2007,   recorded: October 2007,   views: 3568
Categories

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Rentgenski absorpcijski spektroskopski metodi EXAFS (Extended X-ray Absorption Fine Structure) in XANES (X-ray Absorption Near Edge Structure) sta uveljavljeni in široko uporabljeni orodji za določanje atomske oziroma molekularne strukture novih materialov s sinhrotronsko svetlobo. Spektri XANES dajejo informacijo o valenčnem stanju in lokalni simetriji preiskovanega atoma, medtem ko je iz spektrov EXAFS mogoče določiti vrsto in število sosedov ter njihovo razdaljo od izbranega atoma, pa tudi njihov statični in termični nered. Metodi sta še posebej uporabni pri analizi snovi brez reda dolgega dosega, to je neurejenih, amorfnih in nanostrukturnih snovi ter tekočin in molekul v plinih, kjer standardna strukturna analiza z rentgensko difrakcijo odpove. Pri dosedanjih raziskavah smo metodi uspešno uporabili pri razvoju več tehnološko pomembnih materialov, kot so npr. mikroporozni katalizatorji, feroelektrične keramike, zaščitne prevleke, nanostrukturni materiali in nekatere farmakološko pomembne molekule. V okviru predavanja pa bodo predstavljeni predvsem novi izzivi in možnosti, ki jih metodi nudita na področju iskanja rešitev pri onesnaženju okolja s težkimi kovinami in pri projektu ohranjanja historičnih pisnih dokumentov iz kulturne dediščine, pri katerih papir razpada zaradi korozivnih lastnosti železo galnih črnil.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: