Event: Conferences » Other » Integralna zelena Slovenija 2013 / Integral Green Slovenia, Ljubljana & Naklo 2013 Integralna zelena Slovenija 2013 / Integral Green Slovenia, Ljubljana & Naklo 2013

View orderType of content

 
 
 
 
 
 

Language

 
 
 
 
 
 
 

Year

From:
To:

 


...Search a Keyword

 
 
event header image

Integralna zelena Slovenija 2013 / Integral Green Slovenia 2013   

Integralna zelena Slovenija 2013 / Integral Green Slovenia, Ljubljana & Naklo 2013

Slovensko:
V načrtih za razvoj Slovenije v naslednjih sedmih letih, do leta 2020, se okolje obravnava kot razvojno priložnost za novo razvojno paradigmo, ki išče sinergije med cilji na gospodarskem, družbenem in okoljskem področju. Tako se v predlogih za novo Strategijo razvoja Slovenije poudarja, da bo družbeno in okoljsko odgovoren razvoj z večjo učinkovitostjo prispeval k večji konkurenčnosti. Gospodarska rast naj bi temeljila na znanju in ustvarjanju višje dodane vrednosti in ugotovljenih priložnosti za prehod v zeleno gospodarstvo - in ne pretežno na povečevanju intenzivnosti dela ter neučinkoviti rabi naravnih virov, kar je bila izkušnja iz obdobja trenutno veljavne strategije.

Prehod v zeleno gospodarstvo z odgovornim odnosom do okolja, poudarjenimi etičnimi temelji in povečevanjem socialnega kapitala ob hkratnem gospodarskem razvoju podpirajo tudi drugi koncepti, podprti s politikami EU in vključeni v nacionalne razvojne dokumente, kot sta socialno podjetništvo in družbena odgovornost podjetij. Zato je modro, da se pri nadaljnjem načrtovanju razvoja Slovenije v obdobju 2014-2020 v skladu z načeli trajnostnega razvoja zgledujemo po svetovno priznanih modelih zelenega gospodarstva, socialnega podjetništva in družbene odgovornosti ter uporabimo novo, integralno ekonomsko teorijo, ki na različnih ravneh povezuje navedene in tudi številne druge koncepte. Dominantni ekonomski model je namreč neuspešen, o čemer pričajo tudi stalne gospodarske krize in izjemno veliko število brezposelnih.

Integralna ekonomija avtorjev prof. Ronnieja Lessema in prof. Alexandra Schiefferja predstavlja holističen model, ki gradi na številnih praktičnih in v globaliziranem svetu uspešnih trajnostnih modelih gospodarstva, je povezovalna v smislu transdisciplinarnosti in transkulturnosti ter spodbuja k sodelovanju in gradnji vključujoče skupnosti. Razvila sta jo v okviru Centra za integralni razvoj Tran4m v Ženevi.

V dneh 21. – 24. maj 2013 je Ministrstvo za kmetijstvo in okolje sodelovanju z več partnerji organiziralo pet posvetov, na katerih je prof. Lessem predstavil novo teorijo integralne ekonomije, prikazal svetovno uspešne primere integralne ekonomije in analiziral možnosti za implementacijo tega novega modela v Sloveniji (drugo predavanje v spodnji seriji predavanj). Uvodni posvet (1. – 9. predavanje spodaj) je potekal 21. maja v Ljubljani, v prostorih Vlade Republike Slovenije, zadnji pa 24. maja v Biotehniškem centu Naklo (10. – 12. predavanje).

Več informacij o seriji dogodkov se nahaja na povezavi Integralna zelena Slovenija.

Prof. Lessem je na podlagi obiska v Sloveniji pripravil poročilo – vizijo TOWARDS AN INTEGRAL GREEN SLOVENIAN ECONOMY : IGSE (predlog za Integralno zeleno slovensko gospodarstvo), ki je objavljeno na spletni strani Centra za integralni razvoj Trans4m. Osnovne ideje te vizije je predstavil v predavanju na Biotehniškem centru Naklo (10. predavanje v spodnji seriji), predloge se uporablja tudi v nadaljnjem procesu razvojnega načrtovanja za obdobje 2014 – 2020.

Slovenija je prva država na svetu, ki ima izdelan tak predlog na nacionalni ravni in s tem realno možnost, da postane pilotna država integralne zelene ekonomije.


English:
Slovenian development plans forthe next seven years, until 2020, consider the environment as a development opportunity for a new development paradigm that seeks synergies between the economic, social and environmental fields. Thus, the proposals for the new Slovenian Development Strategy emphasize that socially and environmentally responsible development contributes to greater competitiveness more efficiently. Economic growth should be based on knowledge, creating higher value-added and identified opportunities for the transition to a green economy - and not mainly on increasing the intensity of work, and inefficient use of natural resources, which was the experience from the period of the current strategy.

The transition to a green economy with a responsible attitude towards the environment, highlighting the ethical foundations and enhancing the social capital, while also economically developing, is supported by several concepts – e.g., social entrepreneurship and corporate social responsibility, backed by EU policies and integrated into national development documents. Therefore, it is wise to plan sustainable development of Slovenia in the period 2014 – 2020 by following world-class models of green economy, social entrepreneurship and social responsibility, and furthermore, to use a new, integral economic theory linking different concepts - thus also recognizing the fact that the dominant economic model is unsuccessful, as evidently shown by the ongoing economic crisis and the large number of unemployed.

Integral economics by Prof. Ronnie Lessem and Prof. Alexander Schieffer represents a holistic model that builds on the many practical and, in our globalized world, successful sustainable economic models, in terms of connecting transdisciplinarity and transculturality, and encouraging to participate and build inclusive communities. It has been developed by the Center for Integral Development Tran4m in Geneva.

In the period May 21 – 24, 2013, the Ministry of Agriculture and the Environment, together with several partners, organized five conferences in which prof. Lessem unveiled the integral economics, showed successful examples of integral economy and examined the possibility of implementing this new model in Slovenia (the second lecture in the series of lectures bellow). Initial consultation (lectures 1 - 9) took place on the 21 of May in Ljubljana, on the premises of the Government of the Republic of Slovenia, and the last one on the 24 of May at the Biotechnical Centre Naklo (10th - 12th lecture).

More information about the series of events is available on the link Integralna zelena Slovenija.

Based on his visit to Slovenia, Prof. Lessem prepared a report - a vision TOWARDS AN INTEGRAL GREEN Slovenian Economy: IGSE, which is published on the website of the Center for Integral Development Trans4m. The basic ideas of this vision were presented in a lecture at the Biotechnical Center Garbsen (10th lecture in the series below), and the proposal is further used in the process of development planning for the Period 2014 – 2020.

Slovenia is the first country in the world with the proposal for integral green economy at the national level, and thus has a real chance to become an integral green model for other countries.

Categories

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: