Igor Emri
homepage:http://www.fs.uni-lj.si/zaposleni/po_abecedi/2005020314311563/
search externally:   Google Scholar,   Springer,   CiteSeer,   Microsoft Academic Search,   Scirus ,   DBlife

Description

Igor Emri je bil rojen 22.maja 1952 v Murski Soboti. Študij na Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani je zaključil leta 1975, nakar je bil izvoljen za asistenta, doktoriral je leta 1981, sledila je izvolitev za docenta leta 1983, za izrednega profesorja leta 1988 in za rednega profesorja leta 1996 na Univerzi v Ljubljani.

Igor Emri je doslej v mednarodnih SCI revijah objavil 106 izvirnih znanstvenih člankov in prispevkov na konferencah. Tri samostojna znanstvena dela so objavljena v monografijah. V navedenih publikacijah nastopa kot prvi avtor triintridesetkrat. Rezultati njegovega raziskovalnega dela se odražajo tudi v petih svetovnih patentih, kjer nastopa kot prvoimenovani iznajditelj, ter v nadaljnjih desetih patentnih prijavah, trenutno še v postopkih. Iz osebne bibliografije za obdobje 1974-2004 je razvidnih 481 postavk, ki prikazujejo široko aktivnost kandidata na raziskovalnem, pedagoškem in organizacijskem področju. V znanstveni literaturi je trenutno 305 citatov iz njegovih del.

Njegovo znanstveno raziskovalno delo je bilo doslej usmerjeno v področja mehanskih lastnosti polimerov in kompozitov pri spreminjanju temperature, vlage in tlaka. Raziskave večdimenzijskih vplivov med termomehanskimi robnimi pogoji in formiranjem strukture polimerov in kompozitov v fazi solidifikacije so pokazale na mehansko vedenje konstrukcij iz teh umetnih materialov. Na osnovi teh raziskav sta bila razvita:

- nelinearni viskoelastični Knauss-Emri model (doslej 138 SCI citatov), ter - Emri-Tschoeglov algoritem za inverzno rešitev Feldholmove integralske enačbe prvega in drugega reda za integralske oblike v teoriji viskoelastičnosti (doslej 77 SCI citatov).

Nelinearni viskoelastični model Knauss-Emri in algoritem za izračun mehanskega spektra Emri-Tschoegl predstavljata teoretično osnovo, ki omogoča študij povezave med začetno molekularno kinetiko to je med dolžino in maso molekul ter njihovo distribucijo in topologijo, ter časovno odvisnimi termo-mehanskimi robnimi pogoji in makroskopskimi lastnostmi materiala. Študij teh odvisnosti s pomočjo opisanega teoretičnega pristopa je vodil do tehnološkega preboja na področju nanostrukturiranih termoplastičnih polimernih materialov, ki je bil zaščiten z omenjenimi petimi svetovnimi patenti, kjer je kandidat v vseh primerih prvi avtor.Te patente je financiral nemški koncern BASF. Pomembna ugotovitev je, da je teh pet patentov, kakor tudi naslednjih deset, ki so v postopku zaščite, rezultat raziskav kandidata pri razvoju nelinearnega viskoelastičnega modela Knauss-Emri in algoritma Emri-Tschoegl. Ti dosežki so omogočili opis vpliva termomehanskih robnih pogojev na hitrost procesov reorganiziranja molekul ali, z drugimi besedami, na časovno skalo, na kateri potekajo nelinearni procesi formiranja strukture materiala.

Nova generacija polimernih materialov v povezavi z optimalno izbrano tehnologijo predelovanja omogoča tudi proizvodnjo izdelkov, ki izkazujejo inteligentno vedenje. Primer takih izdelkov so inteligentna PA vlakna, ki se, v odvisnosti od količine z laserjem dovedene energije, kontrolirano krčijo in/ali raztezajo. Inteligentna vlakna nudijo povsem nove možnosti v razvoju kirurških tehnik, predvsem na področju očesne in kardio-vaskularne kirurgije, kar lahko predstavlja tehnološko priložnost Slovenije.

Za svoje dosežke pri raziskovalnem delu je Igor Emri prejel vrsto nagrad. Najpomembnejše priznanje je nagrada Ruske akademije naravoslovnih znanosti, »Medalja KAPITSA«, ki mu je bila podeljena leta 1997 za vrhunske prispevke na področju nelinearne viskoelastičnosti »model Knauss-Emri«. Leta 1983 je prejel nagrado sklada Boris Kidrič za raziskovalne dosežke na področju mehanike polimerov, leta 1986 pa nagrado »Rastko Stojanovič« za najboljši prispevek na konferenci Jugoslovanskega združenja za mehaniko. Leta 2001 je bil imenovan za Ambasadorja Republike Slovenije v znanosti. Profesdor Emri je bil izvoljen tudi za gostujočega rednega profesorja na univerzi Cal-Tech v Kaliforniji, ZDA, poleg tega je prejel »Past President Award« za njegovo napredno in inovativno vodstvo »Society for Experimental Mechanics«, ZDA, katerega predsednik je bil v letu 1999-2000, leta 2006 je bil izvoljen za rednega člana Evropke akademije znanosti in umetnosti.

Izredni član SAZU od 5. maja 2005


Lectures:

lecture
flag Tehnološki preboj na področju dušenja vibracij, udarnih obremenitev in hrupa
as author at  Odlični v znanosti 2017 - serija vsakoletnih dogodkov, ki jih organizira Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS (ARRS) / Excellent in Science 2017 - a series of yearly events organised by the Slovenian research Agency,
592 views
  promotional video
flag Inteligentni polimerni materiali in tehnologije
as author at  PRO(MO)GRAM - predstavitveni filmi raziskovalnih programov / promotional videos of research programs,
together with: Andreja Popit, Marko Bek, Alexandra Aulova, Joamin Gonzalez Gurtierrez,
5246 views
promotional video
flag Intelligent Polymer Materials and Technology
as author at  PRO(MO)GRAM - predstavitveni filmi raziskovalnih programov / promotional videos of research programs,
together with: Marko Bek, Andreja Popit, Alexandra Aulova, Joamin Gonzalez Gurtierrez,
5766 views
  lecture
flag Nanomehanika samoorganiziranih polimernih struktur - Tehnološka priložnost Slovenije
as author at  Kolokviji na Institutu "Jožef Stefan",
4888 views