Domen Leštan
homepage:http://www.bf.uni-lj.si/agronomija/o-oddelku/katedre-in-druge-org-enote/za-pedologijo-in-varstvo-okolja/sodelavci/
search externally:   Google Scholar,   Springer,   CiteSeer,   Microsoft Academic Search,   Scirus ,   DBlife

Description

Domen Leštan se je rodil 16. novembra 1961 v Ljubljani. Na Univerzi v Ljubljani, Fakulteti za naravoslovje in tehnologijo, Oddelku za kemijo in kemijsko tehnologijo je leta 1986 diplomiral, leta 1989 magistriral, leta 1992 pa doktoriral. Od leta 1986 do leta 1992 je bil kot mladi raziskovalec zaposlen na Oddelku a kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani. Po-doktorski študij je med leti 1993 in 1996 opravil na Forest Product Laboratory, Institute for Microbial and Bio-Technology, v Madisonu, ZDA. Od 1997 dalje je zaposlen na Oddelku za agronomijo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. Delo dr. Domna Leštana je sestavljeno iz pedagoških, raziskovalnih in razvojnih aktivnosti. Poleg predavanj na Oddelku za agronomijo predava tudi študentom med-oddelčnega študija Biotehnologije ter študentom med-fakultetnega študaja Varstvo okolja. Je mentor številnim diplomantom, doktorandom in mladim raziskovalcem. Področje raziskovanja dr. Domna Leštana se nanaša na sklop okoljskega inženirstva s povdarkom na znanosti o tleh ter okoljske biotehnologije. Vodilna nit raziskav je problematika proučevanja onesnaženosti tal, predvsem razvoj izvirnih metod remediacije tal onesnaženih z nevarnimi kovinami. Najpomembnejši prispevek je razvoj kontinuirnega postopka ekstrakcije s kovinami onesnaženih tal z močnimi ligandi in uporabo elektrokemijskih naprednih oksidacijskih postopkov, ter elektrokemijskega postopka za recikliranje liganda. Razvite metode med drugim omogočajo ponovno uporabo procesnih vod in liganda v zaprti procesni zanki. Pomemben dosežek je tudi uporaba biološko razgradljivih ligandov in reaktivnih talnih pregrad pri kemijsko inducirani fitoekstrakciji in in situ izpiranju kovin iz onesnaženih tal. Značilnost raziskovalnega dela dr. Leštana je multidisciplinaren in celostni pristop k obravnavani tematiki. Pri razvoju novih tehnologij remediacije tal tako na primer poleg njihove učinkovitosti in ekonomske upravičenosti raziskuje tudi dolgoročne vplive remediacije na kakovost tal in funkcioniranje tal kot ekosistema, ter primernost uporabe inovativnih ekotoksikoloških orodij za ugotavljanje tveganja onesnažil pred in po remediaciji tal. Dr. Domen Leštan je bil vodja različnih nacionalnih in bilateralnih projektov (Češka, .Nemčija, Španija, Grčija). Razvojno dr. Leštan sodeluje z domačimi podjetji, kjer je mentor mladim raziskovalcem iz gospodarstva, ter občinami na področju varovanja okolja.


Lectures:

debate
flag Ustanovitev spin-out podjetij
as panelist at  Dnevi doktorskih študentov: Konferenca o možnostih karierne poti mladih doktorjev znanosti v gospodarstvu, Ljubljana 2013,
together with: Marijan Leban (moderator), Štefan Furlan (panelist), Marko Bajec (panelist), Katerina Čeh (panelist), Gregor Majdič (panelist), Neža Finžgar (panelist),
2835 views
  lecture
flag Solidifikacija/stabilizacija onesnažene zemljine iz območja Stare cinkarne v Celju
as author at  Biotehniške vede / Biotechnical sciences,
3050 views