Uvodni pozdrav / Welcome address

author: Gregor Mohorčič, National Education Institute of Slovenia
produced by: Videofon d.o.o.
published: June 30, 2010,   recorded: October 2008,   views: 2098
Categories

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Biologija za razliko od fi zike in kemije, ki sta svoj vzpon doživeli veliko prej in temu primerno strukturirali vsebine v izobraževanju, šele v zadnjih desetletjih doživlja velik razvoj, kar posledično zahteva korenitejše posodabljanje koncepta biološkega izobraževanja.

Hiter vzpon sodobne biologije je bil mogoč zaradi dovolj velikega obsega zbranih podatkov, večanja znanja o kompleksnih živih sistemih ter razvoja in uporabe tehnologij, ki so omogočile večje možnosti raziskovanja njihovega delovanja.

Za razliko od tako imenovanih eksaktnih znanosti je za biologijo značilno raziskovanje kompleksnih dinamičnih živih sistemov, ki so na vseh ravneh organizacije žive narave med seboj različni. V živi naravi ne najdemo dveh identičnih sistemov ali delov znotraj sistemov.

Ta raznoličnost je temelj uspešnosti razvoja življenja na Zemlji, raziskovanje življenja pa daje biologiji status posebne znanosti.

Hiter napredek temeljnih znanstvenih spoznanj sodobne biologije vse bolj posega tudi v naše osebno in družbeno življenje. Sodobna splošna biološka izobrazba je vse pomembnejša za razumevanje in reševanje različnih problemov, ki se nanašajo npr. na presojo in odločanje o biotehnologiji, gensko spremenjenih organizmih, kloniranju, genski terapiji, genetski diagnostiki, uporabi v forenziki, biomedicini, na področju ohranjanja narave in varstva okolja, vnosa tujerodnih organizmov, trgovanja z organizmi, ter pri obravnavi vplivov človekove dejavnosti na ekosisteme, ozonsko luknjo, povečani učinek tople grede in globalne podnebne spremembe.

Poseben vidik biološkega izobraževanja je ozaveščanje o naravi kot vrednoti in o izjemni biotski pestrosti v Sloveniji. Na tem področju je bilo pri nas v preteklosti že precej narejeno; dr. Narcis Mršić je npr. med prvimi začel s promocijo biodiverzitete, ki postaja tudi del naše nacionalne identitete.

Najpomembnejše objave znanstvenih spoznanj v zadnjih desetletjih so s področja biologije. Ta razvoj in nova spoznanja so privedli do zelo velike količine bioloških podatkov, ki postajajo na področju biološkega izobraževanja neobvladljivi. Zato sta bila pri prenovi koncepta biološkega izobraževanja nujna tako premik od nizanja podatkov in opisovanja k vpeljevanju osnovnih bioloških zakonitosti in konceptov v povezavi z delovanjem živih sistemov kot tudi prehod z mehanicističnega na sodobni celostni pristop obravnave živih sistemov na vseh organizacijskih ravneh v živi naravi. Hiter razvoj znanosti, še posebej biološke, terja odzive tudi na področju izobraževanja.

V ta namen izvaja Zavod RS za šolstvo v okviru Centra za razvoj in raziskovanje od leta 2007 projekt Raznoliki pristopi k posodabljanju naravoslovnih predmetov, v okviru katerega poteka za področje biologije tudi posvet Biološka znanost in družba. Program posveta sledi razvoju biologije ter družbenim potrebam po sodobni splošni biološki izobrazbi v skladu s sodobnim konceptom biološkega izobraževanja. Vsebina posveta celostno obravnava temeljne biološke koncepte v povezavi z živimi sistemi, njihovim razvojem, delovanjem in interakcijami na različnih organizacijskih ravneh v živi naravi. Evolucija je glavna biološka tema, ki osmišlja in povezuje biološke koncepte.

Življenjski pogoji na Zemlji so produkt spleta delovanja raznolikih živih sistemov v ekosferi. Za ohranjanje le-teh in sodelovanje v družbenih procesih odločanja in reševanja problemov trajnostnega razvoja je potrebno sodobno biološko znanje. Izobraževanje nam pomaga dojeti, kaj je življenje. Zato je nujno, da učiteljice in učitelji kot ključni dejavnik pri prenosu znanja na naslednje generacije razumejo sodobno biologijo in imajo zagotovljen dostop do izobraževanja ter da sledijo njenim novim znanstvenim spoznanjem.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: