Primer genske ekspresije v ontogenetskem razvoju / Examples of Gene Expression During Ontogenesis

author: Špela Schrader, National Institute of Biology
produced by: Videofon d.o.o.
published: Aug. 25, 2010,   recorded: October 2007,   views: 2711
Categories

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Živali so zgrajene iz diferenciranih celic najrazličnejših oblik, ki opravljajo različne funkcije, pa vendar vse izvirajo iz ene same oplojene jajčne celice in imajo vse enak genski material. Raznolikost je posledica diferencialne aktivnosti genov, ki se vzpostavi med embrionalnim in kasnejšim ontogenetskim razvojem s pomočjo neprestanega "pogovora" med geni v jedru in proteini v citoplazmi.

Oploditev jajčne celice dopolni materinski genski material in sproži fascinanten proces razvoja novega bitja. Mati v citoplazmi jajčne celice pripravi proteine in informacijske molekule (mRNA), potrebne za začetek razvoja, geni v jedru pa nosijo navodila za nastanek novih nastajajočemu organizmu lastnih proteinov. V razvoju se oplojena jajčna celica deli. Večina delitev ni simetrična, hčerinske celice podedujejo različna navodila za delovanje in zato aktivirajo različne gene. Postopno skozi kaskado korakov regulacije genske aktivnosti in z nadaljnjimi delitvami celic narašča njihova medsebojna biokemijska raznolikost. V celicah je vedno več specifičnih regulatornih molekul, ki omejujejo možne poti njihovega nadaljnjega razvoja, vse do diferenciranih celic. Celice prek receptorjev na površini sprejmejo tudi signale iz okolice, ki dodatno vodijo njihov razvoj in diferenciacijo.

Pri vinski mušici se že pred prvimi pravimi delitvami oplojene jajčne celice ustvari zapleten prostorski vzorec regulatornih molekul, ki kasneje vsaki nastali celici povedo, v katerem delu embrija se nahaja, od tega pa je odvisno, kakšna bo njena nadaljnja usoda. Oblikujejo se zarodne plasti endo-, mezo- in ektoderm. Ekspresija pronevralnih genov določi v ektodermu področje nevroektoderma, ki ima potencial za razvoj v živčno tkivo. Celice nevroektoderma z medsebojno komunikacijo izberejo tiste celice, ki se kasneje res razvijejo v živčno tkivo. Izbranke sledijo stereotipni seriji asimetričnih delitev, ki vodijo do nastanka determiniranih celičnih tipov. Medsebojna komunikacija v razvojnem drevesu sorodnih celic zagotavlja majhno možnost napak. Ko je usoda celice dokončno določena, celica diferencira. Tudi diferenciacija je interaktiven proces, ko signali iz okolja prek receptorjev, ki jih vsebuje posamična celica, vodijo njen razvoj.

Differentiated cells adopt very different forms and perform different functions although all cells of an organism contain the same genetic information. They all arise from a single fertilized egg. During embryonic and later ontogenetic development the permanent cross-talk between proteins and genes leads to differential gene activity which directs the cells along different developmental pathways.

Fertilization completes the diploid chromosomal number and initiates the astonishing process of development of a new living being. The proteins and mRNAs deposited into the egg cell by the mother are necessary for the first developmental events, whereas the genes in the nucleus carry the information for new proteins, which take over the developmental process. During the development the fertilized egg divides asymmetrically. The daughter cells inherit the same genetic material but different cytoplasmic instructions and therefore activate different genes. During numerous successive regulatory events in subsequent cell divisions the biochemical differences among cells increase. Additionally, cells respond to extracellular signals which also influence differential genetic expression and cell differentiation. More and more specific regulatory molecules limit the developmental potential of each cell until different differentiated cell types arise.

In the fruit fly, a complex spatial pattern of regulatory molecules arises before the first cell divisions. This pattern provides positional information for emerging cells and specifies their future competence. The germ bands endo-, meso- and ectoderm are specified. In the ectoderm proneural gene expression defines the regions of neuroectoderm which adopt the potential for the development in the nervous tissue. In the neuroectoderm, the intercellular communication singles out the real neuronal precursors. They undergo a series of stereotypic asymmetric cell divisions, which result in determined cell types. After the cell fate is determined, the cells undergo differentiation which appears to be an interactive process as well. The signals from the environment acting through the specific receptors in the cell membrane influence the gene expression in the cell and thus regulate its metabolism and form.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: