Pravorečje, knjižni jezik in mediji

author: Hotimir Tivadar, Oddelek za slovenistiko, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani
recorded by: Filozofska fakulteta
published: March 29, 2009,   recorded: July 2008,   views: 5780
Categories

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Pravorečje je bilo v slovenskem jezikoslovju načeloma v senci pravopisa, če sodimo po preteklih kodifikacijskih priročnikih; pravorečje je namreč »tradicionalno« vključeno v pravopisni priročnik, tudi v zadnjem pravopisu leta 2001 (SP 2001). Vendar prav v tretjem tisočletju dobiva govorjeni jezik z množico različnih in lažje dostopnih govorjenih medijev čedalje večji pomen. V prispevku bomo poleg vloge medijev (in pisnega knjižnega jezika) v razvoju slovenskega pravorečja predstavili realne raziskave sodobnega knjižnega jezika (na primeru samoglasnikov medijskih govorcev), ki zahtevajo tudi drugačno izbiro metod in gradiva, kot je bilo to značilno za pretekle raziskave. Na podlagi teh analiz lahko trdimo, da so slovenski samoglasniki enotni in realno idealni, torej ne povsem taki, kot so »opisani« v aktualnih jezikoslovnih priročnikih.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: