Ugotavljanje vpliva seizmične aktivnosti na koncentracijo radona v talnem zraku

author: Boris Zmazek, Condensed Matter Physics, Jožef Stefan Institute
published: Feb. 25, 2007,   recorded: February 2003,   views: 4012

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Radon (219Rn, 220Rn in 222Rn) je radioaktiven žlahten plin, ki nastaja v kamninah z radioaktivnim razpadom radija v uranovi, torijevi in aktinijevi razpadni verigi. Iz zemlje prihaja na površje z difuzijo in konvekcijo ali kot komponenta nosilnih plinov in tekočin.
Na njegov transport vplivajo poleg radioaktivnega razpada in geološke zgradbe tal tudi hidrometeorološki parametri, kot so: temperatura tal in zraka, vlažnost tal, zračni tlak, padavine, veter in drugi.

Samo 222Rn ima dovolj dolgo razpolovno dobo, 92 ur, da ga lahko merimo na površini. Pokazalo se je, da imajo velik učinek na transport radona tudi pojavi v zemeljski skorji, ki spremljajo potrese.
Če merimo vsebnost radona v termalni vodi ali v talnem zraku, lahko opazimo nenadne spremembe, ki jih ne moremo pojasniti z hidrometeorološkimi vplivi, ampak jih morda lahko pripišemo potresu.

V okviru svoje doktorske teme že od leta 1999 merim koncentracijo radona v zraku v 6 vrtinah (na globini 60-90 cm) vzdolž prelomnice Orlica v Krški kotlini. Pri ovrednotenju podatkov sem doslej uporabljal grafične metode, ki pa zaradi velikega števila parametrov niso dovolj uspešne. Zato sem vključil v obdelavo tudi metode strojnega učenja. Na seminarju bom predstavil uporabo regresijskih dreves pri identifikaciji tistih anomalij radona, ki bi jih smel izključno pripisati seizmični aktivnosti.

Od uporabljenih metod so se najbolje izkazala modelna drevesa. Model napove koncentracije radona na osnovi hidrometeoroloških podatkov. Izračunane (napovedane) koncentracije radona primerjam z izmerjenimi.
Ujemanje je dobro v obdobjih, ko ni potresov (na podatkih za ta obdobja smo program 'naučili' napovedovati koncentracijo radona) in se znatno poslabša nekaj dni pred potresom ali med samim potresom.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Reviews and comments:

Comment1 Jurij, May 12, 2009 at 10:57 p.m.:

Zmazek je itak car!

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: