Linearni strukturni modeli: Primer pojasnjevanja uporabe spletnih mest

author: Gregor Petrič, Faculty of Social Sciences, University of Ljubljana
published: Feb. 25, 2007,   recorded: June 2003,   views: 3885

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Ena ključnih nalog družboslovnega raziskovanja je pojasnjevanje različnih družbenih fenomenov, pri čemer bo predstavljen t.i. pozitivni metodološki pristop. Na osnovi teoretskih izhodišč raziskovalec opredeli ključne raziskovalne pojme, ki jih poveze z ustreznimi vzročno-posledičnimi odnosi, ki se zrcalijo v hipotezah.

Ta postopek, skupaj s naslednjim korakom, operacionalizacijo, predstavlja kompleksno izhodišče empirične raziskave, kar bo bežno prikazano skozi primer pojasnjevanja uporabe spletnih mest. Večji del razprave bo namenjen linearnim strukturnim modelom kot enim najbolj sofisticiranih in primernih analitičnih orodij za empirično preverjanje kompleksnih odnosov med spremenljivkami v družboslovju.

Pristop linearnega strukturnega modeliranja združuje faktorsko in regresijsko analizo in na ta način omogoča visoko stopnjo kontrole nad kvaliteto merjenja in zmanjšuje pristranskost zaradi merskih napak. Vključuje postopek izgradnje stabilnega merskega modela, s čimer zagotovimo, da merski instrument res meri tisto, kar želimo meriti in postopek preverjanja strukturnega modela, s čimer ocenimo statistično značilnost predpostavljenih vzročno-posledičnih odnosov med spremenljivkami.

Predstavljena bo osnovna logika faktorske in regresijske analize, linearnih strukturnih modelov in uporaba na primeru anketno zbranih podatkov o družbeni uporabi svetovnega spleta s strani avtorjev spletnih mest.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: