Slovenska slovnica in računalniško procesiranje besedil v slovenščini

author: Simon Krek, Artificial Intelligence Laboratory, Jožef Stefan Institute
published: April 23, 2015,   recorded: March 2015,   views: 2267
Categories

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

V predavanju bomo pregledali različne interpretacije besednih vrst v slovenščini, kot jih najdemo v obstoječih priročnikih (Toporišičeva Slovenska slovnica, Slovenski pravopis 2001, druga izdaja Slovarja slovenskega knjižnega jezika), s poudarkom na priročniku, ki je izšel zadnji po vrsti (druga izdaja SSKJ, 2014). Izpostavili bomo nekaj primerov nekompatibilnih interpretacij, predvsem v okviru funkcijskih oz. slovničnih besednih vrst, ter omenjeni sistem primerjali s tabelo oznak za računalniško oblikoskladenjsko označevanje besedil JOS (http://nl.ijs.si/jos/). Na koncu bomo kritično ovrednotili sistem JOS in ga primerjali z nastajajočim sistemom Universal POS tags v okviru projekta Universal dependencies (http://universaldependencies.github.io/docs/).

See Also:

Download slides icon Download slides: solomon_krek_slovenska_slovnica_01.pdf (2.9 MB)


Help icon Streaming Video Help

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: