Pozitivna psihologija - več tisoč let stara misel in mlada veja psihologij

author: Aleksander Zadel, Inštitut za osebni razvoj Corpus, Anima, Ratio
published: Feb. 11, 2013,   recorded: February 2013,   views: 46715
Categories

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Uvodno predavanje Cikla o pozitivni psihologiji je namenjeno razvoju spoznanj s tega področja. Pozitivna psihologija raziskuje človekove vire in moči. Odkriva, kako človek razvija ustvarjalnost, pogum, zanos, upanje, pozitivna čustva, pozitivna prepričanja, duhovnost, optimizem ... Pomaga ljudem na poti k razvoju kakovostnega življenja. Poudarek predavanja je na zanimivih primerih iz vsakdanjega življenja, sodelovanju udeležencev in uporabi pozitivne psihologije pri lastni osebnostni rasti.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Reviews and comments:

Comment1 Igor Dumanić, February 21, 2013 at 8:55 p.m.:

Spoštovani,
Vesel sem novemu pristopu psihologije. Sam imam podobne izkušnje, čeprav so materijali takrat bolj kruti glede samospoznanja, vendar predlogi da se postane zrela oseba so bili enako tako pravilno usmerjeni in jasni ("Duševna higijena" Dr. Milan Bedednić, leto 1956 in 1964. Prilagam vam pa, prikaz viška zrelosti povedan iz ust indijanskega vrača Don Juana v delih Carlosa Castanede.
Velja samo za tiste, ki imaju radi moralnost in lepoto, ne za brezčutne in bedake:
Staza srca Sve što upravo proživljavaš samo je jedna od milion mogućih staza kojima putuješ.Zbog toga moraš uvijek imati na umu, da je staza samo staza; ako ti osjećaji kažu da po njoj ne smiješ putovati, ne smiješ na toj stazi ostati ni po koju cijenu. Da bi imao pravilnu jasnost moraš živjeti disciplinovanim životom. Samo tada ćeš znati da je svaka staza samo staza i da nije uvreda ni za tebe ni za druge da je napustiš ako ti tako tvoje srce nalaže. Pritom tvoja odluka da ostaneš na stazi ili da je napustiš mora biti oslobođena od straha ili ambicije.
Upozoravam te. Provjeri svaku stazu temeljito i promišljeno. Provjeri toliko puta koliko misliš da je potrebno.
Ovakvo pitanje samo star čovjek postavlja. Da li ova staza ima srce? Sve staze su iste, ne vode nikuda. Ima staza koje vode kroz grmlje, ili u grmlje. Na mom vlastitom putu mogu reći da sam prešao duge, duge staze, a sada se nigdje ne nalazim. Ima li ova staza srce? Ako ima staza je dobra, ako nema staza je bez vrijednosti. Obe staze ne vode nikuda; ali jedna ima srce druga ga nema. Jedna čini da je putovanje veselo, dok njom putuješ, jedno si s njom. Druga će učiniti da proklinješ svoj život. Jedna te jača druga slabi.
Prije nego što stupiš na bilo koju stazu postavi pitanje: Da li ova staza ima srce? Ako je odgovor ne, to ćeš znati, i tada moraš potražiti drugu stazu.
Nevolja je u tome što niko ne postavlja takva pitanja; kad čovjek konačno utvrdi da je izabrao stazu bez srca, staza je već spremna da ga ubije. Na tom mjestu rijetki se ljudi zaustave da bi promislili i napustili stazu. Staza bez srca nije nikada prijatna. Moraš se mučno potruditi, čak, da bi uopšte njom krenuo. S druge strane, staza sa srcem je laka; nije potrebno da se trudiš da bi je volio.
Rekao sam ti da izbor staze sa srcem mora biti slobodan od straha ili ambicije. Želja da se uči nije ambicija. Sudbina nas ljudi je da želimo znati.
Staza bez srca će se okrenuti protiv čovjeka i uništiti ga. Nije potrebno mnogo da čovjek umre a tražiti smrt je traženje ničega.
Za mene postoje samo putovanja stazama koje imaju srce, bilo kojom stazom koja ima srce. Njima putujem i jedini vrijedni izazov je da ih prođem čitavom njihovom dužinom.I tako putujem – i gledam, gledam bez zraka. -Don Juan Matus indijanski vrač i Učenje vračeva iz djela Carlosa Castanede-

Lep pozdrav in veliko uspeha naprej v delu in življenju vam želim, Igor


Comment2 Dumanić Igor, February 22, 2013 at 9:16 a.m.:

Ker je v prejšnjem komentarju priložen tekst v hrvaščini, ki ga današnja mladina ne pozna, prilagam izvirni tekst v ameriški angleščini, ki domnevam, popolno ustreza in spodbuja, mladino in pozitivno usmerjene ljudi, k pristopu vašem učenju in u svoje življenje teoretično i praktično uvajanje njegovih prijemov:
The Path with Heart (Teaching of Don Juan) by Carlos Castaneda
Anything is one of a million paths. Therefore you must always keep in mind that a path is only a path; if you feel you should not follow it, you must not stay with it under any conditions. To have such clarity you must lead a disciplined life. Only then will you know that any path is only a path and there is no affront, to oneself or to others, in dropping it if that is what your heart tells you to do. But your decision to keep on the path or to leave it must be free of fear or ambition. I warn you. Look at every path closely and deliberately. Try it as many times as you think necessary.
This question is one that only a very old man asks. Does this path have a heart? All paths are the same: they lead nowhere. They are paths going through the bush, or into the bush. In my own life I could say I have traversed long long paths, but I am not anywhere. Does this path have a heart? If it does, the path is good; if it doesn't, it is of no use. Both paths lead nowhere; but one has a heart, the other doesn't. One makes for a joyful journey; as long as you follow it, you are one with it. The other will make you curse your life. One makes you strong; the other weakens you.
Before you embark on any path ask the question: Does this path have a heart? If the answer is no, you will know it, and then you must choose another path. The trouble is nobody asks the question; and when a man finally realizes that he has taken a path without a heart, the path is ready to kill him. At that point very few men can stop to deliberate, and leave the path. A path without a heart is never enjoyable. You have to work hard even to take it. On the other hand, a path with heart is easy; it does not make you work at liking it.
I have told you that to choose a path you must be free from fear and ambition. The desire to learn is not ambition. It is our lot as men to want to know.
The path without a heart will turn against men and destroy them. It does not take much to die, and to seek death is to seek nothing.
For me there is only the traveling on the paths that have a heart, on any path that may have a heart. There I travel, and the only worthwhile challenge for me is to traverse its full length. And there I travel-looking, looking, breathlessly.
Srečno, Igor


Comment3 Gorazd, March 11, 2013 at 12:51 p.m.:

Super predavanje! Navdihujoce, kriticno in pozitivno, s tapravo priesjo humora in inteligence.


Comment4 Marjan, March 30, 2013 at 1:47 p.m.:

Predavanje, zadetek v polno.Škoda,da tega predavanja nisem doživel že mnogo prej. Veliko tega sem spoznal skozi živlenje, izkušenj, veselja in trplenja. Ko se sam dokoplješ do delčka teh resnic, se ti zdi, da si srečal samega sebe. Aleksander, pa ti vse to razloži enostavno, duhovito in barvito. Vse čestitke in velika HVALA!!


Comment5 Davor Orlic (urednik), April 2, 2013 at 11:56 a.m.:

Na našem blogu si lahko preberete tudi intervju z Dr. Zadelom http://blogslo.videolectures.net/alek...


Comment6 manca košir, April 6, 2013 at 10:51 a.m.:

Hura za pozitivno psihologijo! Za definicijo blagostanja, ki naj bo naša sedanjost in prihodnost. Prav lep pozdrav predavatelju krasnemu!
Manca

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: