Dejavnosti MIZS na področju vključevanja in promocije RIN v izobraževanju

author: Borut Čampelj, Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport Republike Slovenije
published: Jan. 18, 2018,   recorded: December 2017,   views: 776
Categories

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport se zaveda nujnega preskoka na tem področju, zato je med cilji v Strateških usmeritvah nadaljnjega uvajanja IKT v slovenske VIZ do leta 2020 med drugim navedeno, da bomo širili mednarodno primerljive digitalne kompetence učečih se (samostojno reševanje problemov v informacijskem učnem okolju) ter spodbujali razvoj kompetenc višje ravni učečih se (razvoj algoritmov in programiranja). V letu 2016 je MIZŠ imenovalo tudi interdisciplinarno skupino, ki bo pripravila izhodišča za nadgradnjo obstoječega stanja vključevanja RIN v pouk in ostale šolske dejavnosti. MIZŠ sicer redno spremlja dejavnosti v EU in širšem mednarodnem prostoru, aktivno prispeva k nadgradnji strategij, poročil in priporočil tudi v EU, v zadnjem obdobju še posebej za računalniško mišljenje (computational thinking). Pomembno pa je, da se te vsebine zelo konkretno vključuje v vsakdanji pouk preko novih razvojnih projektov, npr. NA-MA POTI, kjer sodeluje 90 OŠ in SŠ, prav tako pa javni zavod ZRSŠ, fakultete več univerz in javni raziskovalni zavodi, saj je treba poleg razvoja področja hkrati vzpostavljati pogoje za trajnost. MIZŠ promovira dejavnosti na področju razvoja RIN v izobraževanju, kot so npr. vsakoletni Codeweek ali Hour of code, Cisco akademija, spletna skupnost učiteljev v okviru dejavnosti Microsoft, sodeluje pa tudi s fakultetami pri aktualnih projektih (npr. Napoj).

See Also:

Download slides icon Download slides: posvetRIN2017_campelj_dejavnosti_MIZS_01.pdf (860.5 KB)


Help icon Streaming Video Help

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: