Event: Conferences » Other » Igor Zabel Association for Culture and Theory, Series of Lectures and Discussions / Društvo Igor Zabel za kulturo in teorijo, niz predavanj in pogovorov Igor Zabel Association for Culture and Theory, Series of Lectures and Discussions / Društvo Igor Zabel za kulturo in teorijo, niz predavanj in pogovorov

View orderType of content

 
 
 
 
 
 

Language

 
 
 
 
 
 
 

Year

From:
To:

 


...Search a Keyword

 
 
event header image

Igor Zabel Association for Culture and Theory, Series of Lectures and Discussions / Društvo Igor Zabel za kulturo in teorijo, niz predavanj in pogovorov

Igor Zabel was a Slovenian curator and art historian who, in his theorethical and curatorial work, tirelessly called for the profound exploration of those social, cultural, and political undercurrents that had the potential to give us a better understanding of the modern and contemporary art. Igor Zabel Association for Culture and Theory works with Igor Zabel’s heritage as well as supports art and cultural theory and contemporary curatorial practices in the Central, Eastern and South Eastern Europe and beyond.

------

Igor Zabel (1958–2005, Ljubljana) je bil kustos in umetnostni zgodovinar, ki je s svojim delom pomembno prispeval k vnovičnem premisleku moderne umetnosti in k opredelitvi sodobne umetnosti v Sloveniji in širše v Vzhodni Evropi. Društvo Igor Zabel za kulturo in teorijo je bilo ustanovljeno s ciljem osvetljevati in vrednotiti pomen dela Igorja Zabela, še posebej na področju vizualnih umetnosti, hkrati s tem pa podpirati umetnostno teorijo in sodobne kuratorske prakse v Srednji, Vzhodni in Jugovzhodni Evropi ter širše.

Categories

International Symposium On Power in Architecture | A Materialist Perspective / Mednarodni simpozij O oblasti v arhitekturi | Materialistična perspektiva


Architecture has served throughout history as one of the most prominent tools of power, functioning as both its representation and its manifestation, embedded as it is within the public and the private realm.

The aim of the symposium On Power in Architecture is to facilitate a critical discussion on the topic while bringing thinkers and practicioners together to propose concepts to reflect on the intertwined relation between power and architecture.

The lectures focus mainly on philosophers and theoreticians from a materialist background and start from a selected architectural case study.

Conceived and organized by: Igor Zabel Association for Culture and Theory in collaboration with Mateja Kurir
Supported by: ERSTE Foundation; Museum of Architecture and Design (MAO), Ljubljana; CAS SEE, University of Rijeka


Arhitektura je bila v zgodovini vselej eno najpomembnejših orodij oblasti, saj deluje kot njena reprezentacija in njena manifestacija, vgrajena tako v javno kot zasebno sfero.

Namen simpozija O oblasti v arhitekturi je omogočiti kritično razpravo o tej temi in s teoretiki in praktiki predlagati koncepte razmišljanja o prepletenem odnosu med oblastjo in arhitekturo.

Predavanja se osredotočajo predvsem na filozofe in teoretike iz materialistične perspektive ter izhajajo iz izbranih arhitekturnih primerov.

Koncept in organizacija: Društvo Igor Zabel za kulturo in teorijo v sodelovanju z Matejo Kurir
Podpora: ERSTE sklad; Muzej za arhitekturo in oblikovanje; Radio Študent; Architectuul; Center za napredne študije Univerze na Reki

16 views, 14:39  
flagDiscussion with Teresa StoppaniDiscussion with Teresa Stoppani
Mateja Kurir, Teresa Stoppani Mateja Kurir, Teresa Stoppani
20 views, 40:04  
flag Discussion with Mladen Dolar and Sven-Olov WallensteinDiscussion with Mladen Dolar and Sven-Olov Wallenstein
Mateja Kurir, Mladen Dolar, Sven-Olov Wallenstein Mateja Kurir, Mladen Dolar, Sven-Olov Wallenstein

Architecture ≠ Art / arhitektura ≠ umetnost


Architecture can hardly be defined as a purely artistic or a purely technical practice. The point of departure of our architecture ≠ art programme is the question of whether architecture is or is not art. By posing this question, we enter the very core of the problem of architectural creation - that is, we question the very definition of architecture. How should we think of architecture today? How (if at all) does architecture enter the field of art, and how (if at all) does art enter the field of architecture?

The Architecture ≠ Art programme is being prepared by the Igor Zabel Association for Culture and Theory in collaboration with the Museum of Architecture and Design and the Museum of Modern Art + Museum of Contemporary Art Metelkova. The programme is supported by the ERSTE Foundation.

------

Arhitekturo težko opredelimo kot zgolj umetniško ali zgolj tehnično prakso. Kot izhodišče programa arhitektura ≠ umetnost (si) zastavljamo vprašanje o arhitekturi kot umetnosti oziroma neumetnosti. S postavitvijo tega vprašanja stopamo v samo jedro problema arhitekturnega ustvarjanja oziroma pod vprašaj postavljamo samo definicijo arhitekture. Kako torej misliti arhitekturo danes? Na kakšen način arhitektura (če sploh) vstopa v polje umetnosti oziroma kako (če sploh) umetnost vstopa v polje arhitekture?

Program arhitektura ≠ umetnost organizira Društvo Igor Zabel za kulturo in teorijo v sodelovanju z Muzejem za arhitekturo in oblikovanje ter Moderno galerijo + Muzejem za sodobno umetnost Metelkova. Program podpira ERSTE sklad.

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: